Metodologia examenului de admitere la Medicina U.M.F. “Carol Davila” Bucuresti

1

Admiterea al Medicina in anul universitar 2018 – 2019 Universitatea de Medicina si Farmacie “Carol Davila” Bucuresti va avea loc in ziua de 25.07.2018 pentru toate facultatile Universitatii de Medicina si Farmacie „Carol Davila” Bucuresti.

Inscrierea la examenul de admitere la U.M.F. “Carol Davila” Bucuresti se face la secretariatele Facultatilor in perioada 12 – 18.07.2018 intre orele 9:00- 16:00 dupa cum urmeaza:

 • joi 12 iulie, intre orele: 9:00 – 16:00;
 • vineri 13 iulie, intre orele 9:00 – 16:00;
 • sambata 14 iulie, intre orele 9:00 – 16:00;
 • duminica 15 iulie – nu se fac inscrieri;
 • luni 16 iulie, intre orele 9:00 – 16:00;
 • marti 17 iulie, intre orele: 9:00 – 16:00;
 • miercuri 18 iulie, intre orele: 9:00 – 16:00;

In UMF „Carol Davila” Bucuresti, pentru ciclul de studii universitare de licenta, admiterea se organizeaza pe domenii de licenta la urmatoarele specializari:

a) specializari cu reglementare sectoriala in U.E.

 • Medicina – 360 credite (durata de studii 6 ani)
 • Medicina Dentara – 360 credite (durata de studii 6 ani)
 • Farmacie – 300 credite (durata de studii 5 ani)
 • Moase si Asistenta Medicala – 240 credite (durata de studii 4 ani)

b) specializari cu reglementare generala in U.E. – 180 credite (durata de studii 3 ani)

 • Balneofiziokinetoterapie si recuperare
 • Tehnica Dentara

Concursul de admitere la Medicina va avea loc in 25 iulie 2018

Concursul de admitere in ciclul de studii universitare de licenta pentru anul universitar 2018–2019 pe domenii de studii va avea loc in ziua de 25.07.2018 pentru toate facultatile Universitatii de Medicina si Farmacie „Carol Davila” Bucuresti.

Inscrierea candidatilor se va face la secretariatele facultatilor, respectiv pentru Facultatea de Medicina – Bdul Eroilor Sanitari, nr. 8, sector 5, pentru Facultatea de Medicina Dentara – Calea Plevnei, nr. 19, sector 5, pentru Facultatea de Farmacie – str. Traian Vuia, nr. 6, sector 1 si pentru Facultatea de Moase si Asistennta Medicala (FMAM) – Bdul Eroilor Sanitari, nr. 8, sector 5.

Taxa de inscriere este de 250 lei pentru toate facultatile si specializarile; 75% din cuantumul taxei reprezinta taxa administrativa, iar 25% taxa de participare; in cazul retragerii din concurs inaintea desfasurarii probelor, doar taxa de participare va fi returnata.

Taxa de inscriere va fi platita in contul:

Cont: RO11RNCB0090000509620151
Cod Fiscal: 4192910
Banca Comerciala Romana
Beneficiar : Universitatea de Medicina si Farmacie ”Carol Davila” Bucuresti.

Se va preciza numele candidatului, C.N.P. si facultatea la care urmeaza sa se inscrie candidatul respectiv Facultatea de Medicina, Facultatea de Medicina Dentara, Facultatea de Farmacie sau Facultatea de Moase si Asistenta Medicala.

Potrivit legii, copiii personalului didactic si didactic auxiliar aflat in activitate sau pensionat (pana la varsta de 26 ani ai candidatului) sunt scutiti de la plata taxelor de inscriere la concursul de admitere la studii universitare de licenta din Universitatea de Medicina si Farmacie „Carol Davila” Bucuresti.

Pentru anul universitar 2018-2019, Senatul UMF “Carol Davila” aproba scutirea de taxa de inscriere la concursul de admitere la studii universitare de licenta pentru urmatoarele categorii de candidati:

 • orfanii de ambii parinti;
 • candidatii institutionalizati in asezaminte de ocrotire sau din plasament familial;
 • copiii din familiile afectate de catastrofe naturale;
 • eroii revolutiei romane si copiii acestora;

Actele doveditoare vor fi prezentate, spre aprobare, secretarilor sefi ai facultatilor care organizeaza concurs de admitere; Aprobarea scutirii de taxa se face de catre comisiile tehnice de inscriere pe facultati.

Scutirea de la plata acestor taxe se face numai pe baza documentelor doveditoare prezentate de candidati respectiv:

 • copii dupa certificatele de deces ale parintilor, in cazul celor orfani de ambii parinti (pana la varsta de 26 ani ai candidatului);
 • adeverinta de la Casa de copii sau de plasament familial;
 • documente care atesta calitatea parintelui de „Erou martir al Revolutiei”;
 • adeverinte pentru copiii cadrelor didactice aflate in activitate, conform legii;
 • adeverinta de la primarie ca apartin familiilor afectate de catastrofe naturale.

Candidatii vor prezenta pentru inscriere urmatoarele acte:

 • Cererea tip de inscriere, completata la secretariat pe calculator si semnata de catre candidat, dupa examinarea conformitatii datelor solicitate de formularul respectiv;

Pentru admiterea in anul universitar 2018–2019 este posibila si pre-inscrierea on-line a candidatilor; formularul se gaseste pe site-ul UMF “Carol Davila” (www.umfcd.ro). Candidatii vor printa formularul completat si – sub semnatura personala – il vor prezenta la Secretariat, impreuna cu celelalte acte, acesta constituind cererea de inscriere.

 • Diploma de bacalaureat – in original si copie (pentru candidatii/studentii care se inscriu la a II- a facultate si pentru absolventii unei alte facultati va fi insotita de copia Diplomei de Licenta, Supliment la Diploma de Licenta si Adeverinta din care sa rezulte forma de finantare pe intreaga perioada a studiilor absolvite, dupa caz).

Candidatii care au promovat examenul de bacalaureat in sesiunile corespunzatoare anului universitar 2017-2018 pot prezenta la inscriere pentru sesiunea imediat urmatoare examenului de bacalaureat in anul 2018, in locul diplomei de bacalaureat, adeverinta eliberata de catre liceu (in original), in care trebuie mentionate obligatoriu media generala de la Bacalaureat, mediile obtinute in anii de studiu, termenul de valabilitate al adeverintei si faptul ca nu a fost eliberata diploma de bacalaureat.

Neprezentarea diplomei de bacalaureat in original sau a adeverintei, in original, din vina exclusiva a candidatului admis pe locuri finantate de la bugetul de stat in termen de 5 zile lucratoare de la afisarea rezultatelor finale duce la pierderea locului finantat la buget.

 • Diploma echivalenta cu cea de bacalaureat – recunoscuta de M.E.N.(in cazul absolventilor de liceu care au sustinut examenul de bacalaureat in afara Romaniei).
 • Adeverinta din care sa rezulte calitatea de student si forma de finantare pe intreaga perioada a studiilor (pentru studentii care urmeaza o a doua specializare);
 • Diploma de licenta sau diploma echivalenta cu aceasta, pentru absolventii institutiilor de invatamant superior care doresc sa urmeze o a doua specializare;
 • Carte de identitate sau pasaportul valabil original si copie;
 • Certificatul de nastere original si copie;
 • Certificat de casatorie, (daca este cazul) original si copie;
 • Adeverinta medicala eliberata, dupa caz, de catre medicul scolar sau de catre medicul de familie care atesta ca persoana respectiva este apta din punct de vedere medical – in original;
 • Patru fotografii color tip buletin;
 • Dovada achitarii taxei de inscriere;
 • Dosar plic.

Inscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cartii de identitate /pasaportului si a celorlalte documente prevazute in metodologia de admitere. Inscrierea la concursul de admitere se poate face, in numele candidatului, si de catre o alta persoana pe baza de procura.

Inscrierea si inmatricularea olimpicilor se va face pe baza listei M.E.N., care va fi comunicata secretariatelor facultatilor. Candidatii la studiile universitare de licenta, care au obtinut, in perioada studiilor liceale, distinctii (premiile I, II, III, mentiune) la olimpiadele scolare internationale recunoscute de catre M.E.N., beneficiaza de dreptul de a se inscrie, fara sustinerea concursului de admitere, pe locuri finantate de la buget.

De asemenea, U.M.F. “Carol Davila” accepta pentru inscriere la studiile universitare de licenta, fara concurs de admitere, candidatii care au obtinut, in perioada studiilor liceale, distinctii (premiile I, II, III, mentiune) la olimpiadele nationale recunoscute de M.E.N., la disciplinele Biologie, Fizica si Chimie.

U.M.F. ”Carol Davila” Bucuresti acorda, in afara cifrei de scolarizare finantate de la buget, 4 locuri fara taxa de scolarizare (F.M.A.M.) absolventilor cu diploma de bacalaureat proveniti din centrele de plasament, in conditiile prezentei Metodologii.

Conform legii, un candidat declarat admis poate beneficia de un loc de la buget o singura data pentru fiecare din cele 3 cicluri de studii universitare (licenta, masterat, studii doctorale). Depasirea duratei invatamantului gratuit, prevazuta de lege, se suporta de catre studenti, prin plata taxei aferente scolarizarii in ciclul respectiv de studii universitare.

La inscriere, candidatii vor primi o legitimatie de concurs tip.

Repartizarea locurilor pe cele 4 Facultati ale UMF “Carol Davila”, conform aprobarii Senatului UMF “Carol Davila”, este urmatoarea:

Tabel 1

Specializarea Durata de studiu- nr. credite Nr. locuri finanţate de la buget din care nr. locuri pentru rromi Nr. locuri absolvenți din centre de plasament Nr. locuri pt. absolvenți de licee din mediul rural Nr. locuri cu taxă
Medicină 6 ani -360 credite 552 2  0  17 200
Medicină dentară 6 ani -360 credite 166 1  0  5 70
Farmacie 5 ani -300 credite 166 1  0  5 20
FMAM Moaşe, Asistenţă medicală generală 4 ani -240 credite 108 2 2  2 0
Alte specializări 3 ani -180 credite 76 2  2  3 12
Total 1068 8 4  32 302

In planul de scolarizare in institutii militare de invatamant, pentru Institutul Medico–Militar, cifra de scolarizare pentru anul universitar 2018-2019 aprobata de catre Ministerul Educatiei Nationale in cadrul Universitatii de Medicina si Farmacie ”Carol Davila” Bucuresti este de 100 locuri repartizate astfel:

Ministerul Educatiei Nationale – 88 locuri, din care:

 • 60 locuri (1 loc pentru DGIA) – Medicina;
 • 13 locuri – Medicina dentara;
 • 15 locuri – Farmacie.

Ministerul Afacerilor Interne – 7 locuri – Medicina;

Ministerul Justitiei, Administratia Nationala a Penitenciarelor – 5 locuri, din care:

 • 3 locuri – Medicina;
 • 2 locuri – Medicina Dentara.

Admiterea pe aceste locuri se va sustine la aceeasi data si in aceleasi conditii de concurs ca si la facultatile Universitatii de Medicina si Farmacie “Carol Davila”.

Inscrierea candidatilor si informatii suplimentare pot fi obtinute de la Institutul Medico – Militar, str. Institutului Medico–Militar, nr. 3–5, sector 1, Bucuresti, tel: 021/319.60.06; fax: 021/319.70.61.

Taxa de studiu stabilita de Senatul UMF “Carol Davila” pentru ciclul de studii universitare de licenta pentru anul universitar 2018–2019 este de 9000 lei /an de studiu pentru Medicina, Medicina dentara si Farmacie si 6000 lei/an de studiu pentru FMAM. Taxa de studiu anuala va fi platita in 3 transe (prima transa – 50% din taxa anuala, a doua transa – 25% din taxa anuala si a treia transa – 25% din taxa anuala).

Share.