Desfasurarea concursului de admitere in UMF “Carol Davila” Bucuresti – sesiunea iulie 2018

1

Listele nominale ale candidatilor in ordine alfabetica, salile in care se desfasoara concursul de admitere si repartitia candidatilor pe sali vor fi afisate la avizierele Facultatii de Medicina (pentru specializarile Medicina si F.M.A.M.), respectiv ale Facultatii de Medicina Dentara si Facultatii de Farmacie in preziua concursului de admitere.

Candidatii au obligatia de a verifica exactitatea datelor inscrise pe listele afisate si de a aduce imediat la cunostinta comisiei de admitere, prin secretariatele facultatilor, eventualele neconcordante fata de datele din cererea de inscriere tip sau fata de actele depuse la dosar. Dupa inceperea concursului, pe listele afisate nu se mai admit nici un fel de modificari.

Accesul candidatilor in sali, in ziua concursului de admitere, se va face pe baza cartii de identitate sau a pasaportului valabil precum si a legitimatiei de concurs tip, eliberata la inscriere de catre Secretariatele Facultatilor, incepand cu ora 7⁴⁵ pentru toate facultatile din UMF “Carol Davila”.

La intrarea in sala de concurs supraveghetorii verifica identitatea fiecarui candidat pe baza actului de identitate iar candidatul semneaza in tabelul de prezenta.
Candidatii sunt asezati in sala in ordine alfabetica, conform listelor finale afisate, cu exceptia perechilor sot-sotie, frati-surori, care au obligatia, sub sanctiunea anularii lucrarii si eliminarii din concurs, sa semnaleze sefului de sala aceste situatii, pentru a putea fi asezati separat. Candidatii aflati in sala pot declara, sub semnatura, situatiile mentionate mai sus. Fiecare candidat se aseaza pe locul indicat prin legitimatia de concurs lipita pe masa si care are acelasi numar ca si cel de pe legitimatia de concurs tip primita la inscriere. Candidatii ocupa numai locurile indicate de organizatori si nu au voie sa le schimbe intre ei. In cazul in care locul desemnat initial nu este corespunzator, candidatul poate fi mutat pe un loc disponibil, dar numai la indicatia sefului de sala. Candidatii sunt asezati in sala in asa fel incat sa ramana cel putin un loc liber intre 2 candidati.

In prezenta candidatilor, sefii de sala citesc instructiunile privind modul de desfasurare a concursului.

Incepand cu ora 8:30 se distribuie candidatilor chestionarele pentru raspunsuri. Fiecare candidat are obligatia de a verifica chestionarul pentru raspunsuri, pentru a se identifica eventualele greseli de tiparire, caz in care chestionarul respectiv va fi inlocuit.

Dupa distribuirea chestionarelor de concurs, supraveghetorii fac instructajul candidatilor si verifica corectitudinea datelor de identificare inscrise pe chestionarul de concurs.
Anterior orei de incepere a concursului, supraveghetorii distribuie caietele cu intrebari pentru concurs pe cele 4 tipuri. Fiecare candidat are obligatia sa verifice caietul cu intrebari, fiind inlocuite caietele cu greseli de tipar. Candidatii poarta intreaga responsabilitate a notarii corecte a numarului caietului cu intrebari pentru concurs pe chestionarul de raspuns.

Candidatii care nu sunt prezenti in sala in momentul deschiderii plicurilor cu caietele cu intrebari nu mai au acces in sala de concurs, pierzand astfel dreptul de a sustine proba scrisa.
In timpul probei scrise de concurs, candidatii nu au voie sa consulte nici un fel de material, sa discute cu alti candidati, sa copieze; se interzice, de asemenea, folosirea de catre candidati a minicalculatoarelor proprii, a telefoanelor mobile sau a oricaror dispozitive electronice de comunicare. Candidatii surprinsi asupra faptului sunt eliminati din concurs. Materialele documentare sunt depozitate intr-un loc al salii unde candidatii nu au acces pana la finalul concursului. In acelasi loc se vor depozita si telefoanele mobile, inchise pe toata durata probei de concurs.

Orice frauda sau tentativa de frauda dovedita, care contravine disciplinei sau eticii concursului, se soldeaza cu excluderea imediata a candidatului din concursul de admitere.

Concursul de admitere se desfasoara dupa un sistem tip grila al intrebarilor (complement simplu, complement grupat).

Chestionarele de concurs trebuie completate corect, fara stersaturi dupa urmatoarele reguli:

Pentru completare se foloseste, in mod obligatoriu, pix negru sau albastru inchis;
Pentru marcarea raspunsurilor corecte se completeaza integral casutele respective iar casutele corespunzatoare raspunsurilor gresite se lasa necompletate;

Nu se admit chestionare de concurs cu stersaturi sau corecturi care pot produce interpretari eronate din partea sistemului electronic de prelucrare a raspunsurilor.

Candidatii care fac greseli sau stersaturi ce pot fi considerate semne distinctive pe chestionarul de concurs isi pot transcrie chestionarul, fara a depasi insa timpul destinat acestei probe. In aceste conditii, chestionarul initial este anulat pe loc de catre responsabilul de sala, sub semnatura; chestionarele de concurs anulate sunt predate comisiei, continutul lor nefiind luat in considerare. Se atentioneaza candidatii sa ia in calcul timpul necesar completarii unui nou chestionar de concurs, care poate fi, uneori, de 15-20 minute, pentru a nu risca expirarea timpului pentru proba de concurs, inaintea finalizarii completarii noului chestionar de concurs.
Pentru ciorna se pot utiliza numai coli de hartie cu stampila de concurs care sunt primite de la supraveghetori.

Din momentul inceperii probei scrise nici un candidat nu poate parasi definitiv sala decat dupa minimum 30 de minute si numai dupa ce a predat chestionarul de concurs si a semnat pentru predarea acestuia. Dupa parasirea salii, niciunui candidat nu ii este permisa revenirea (pe perioada desfasurarii probei) pentru niciun motiv, cu exceptia situatiei in care un candidat are necesitati fiziologice, caz in care este insotit de 2 supraveghetori si poate lipsi din sala maximum 10 minute. Timpul absentei din sala nu prelungeste durata probei pentru candidatul respectiv.

Timpul de concurs (durata probei scrise) incepe din momentul in care in sala de concurs a fost distribuit ultimul caiet cu intrebari pentru concurs. Seful de sala noteaza la loc vizibil si informeaza candidatii despre ora de incepere si ora de finalizare a concursului.
Durata probei scrise este de 2 ore si jumatate in cazul specializarilor Medicina, Medicina Dentara si Farmacie, 2 ore pentru admiterea la specializarile Asistenta Medicala generala si Moase si, respectiv 1 ora si jumatate pentru celelalte specializari ale F.M.A.M.

La Facultatile de Medicina si Medicina Dentara concursul de admitere include doua discipline (Biologie obligatoriu si, la alegere, Fizica sau Chimie), totalizand un numar de 100 intrebari, din care 60 pentru proba obligatorie si 40 pentru cea la alegere. La Facultatea de Farmacie, concursul de admitere include doua discipline (Chimia organica obligatoriu si, la alegere, Biologie vegetala sau Anatomia si Fiziologia omului), totalizand un numar de 100 intrebari, din care 60 pentru proba obligatorie si 40 pentru cea la alegere . La Facultatea de Moase si Asistenta Medicala – pentru specializarile Moase si Asistenta Medicala Generala, concursul de admitere include doua discipline (Biologie obligatoriu si, respectiv, Fizica sau Chimie la alegere), cu un numar total de 80 de intrebari (60 pentru proba obligatorie si 20 pentru cea la alegere). Pentru restul specializarilor de la FMAM (Tehnica dentara, Balneofiziokinetoterapie si recuperare) concursul de admitere include Biologia ca disciplina obligatorie, respectiv Fizica sau Chimia ca disciplina la alegere, totalizand un numar de 60 de intrebari, dintre care 40 pentru proba obligatorie si 20 pentru cea la alegere.

Candidatii vor specifica obligatoriu pe fisa de inscriere (si pe chestionarul de concurs) disciplina la alegere la care vor sustine concursul de admitere.

La sfarsitul probei scrise, candidatii predau chestionarul de concurs sefului de sala si semneaza in tabelul de predare al acestuia.Caietul cu intrebari ramane in posesia candidatului, cu exceptia celor care, indiferent din ce motiv, parasesc sala inainte de finalizarea probei scrise.

Tematica si bibliografia concursului de admitere sunt cele afisate pe site-ul Universitatii de Medicina si Farmacie “Carol Davila” si la Decanatele Facultatilor de Medicina, Medicina Dentara, Farmacie si F.M.A.M.

Corectarea lucrarilor

Corectarea lucrarilor/chestionarelor de concurs se realizeaza imediat dupa finalizarea probei scrise, in sala de concurs, in prezenta candidatului si a unui martor (din randul candidatilor care semneaza pe chestionar alaturi de candidat), prin citire computerizata (scanare) sau prin corectura manuala, in cazul imposibilitatii realizarii corecturii electronice urmand, ulterior, verificarea tot prin citire computerizata a rezultatelor. In urma reverificarilor, punctajele comunicate in sala pot suferi modificari. Pe durata corectarii lucrarilor, candidatii raman pe locurile stabilite la intrarea in sala.

Fiecare intrebare are un singur raspuns corect (materializat prin completarea integrala a casutei corespondente) pentru care se acorda un punct. Punctajul maxim al probei de concurs este de 100 puncte pentru facultatile de Medicina, Medicina Dentara si Farmacie, 80 puncte pentru Facultatea de Moase si Asistenta Medicala si 60 puncte pentru restul specializarilor din cadrul FMAM. Punctajul obtinut se transforma in note.

Nota minima de admitere nu poate fi mai mica de 5 (cinci) sau decat un numar minim de puncte echivalent.

Criteriul de clasificare este reprezentat de punctajul obtinut la proba scrisa

In cazul existentei mai multor candidati cu punctaj/nota egala cu cea a ultimului loc finantat de la buget, criteriile de departajare sunt:
punctajul obtinut la disciplina obligatorie (biologie pentru Facultatea de Medicina, Medicina Dentara si FMAM, respectiv chimie organica pentru Facultatea de Farmacie).
media obtinuta la examenul de bacalaureat.

Listele provizorii (generate dupa admitere, inaintea contestatiilor) cu rezultatele concursului de admitere, verificate si aprobate de Comisia Centrala de Admitere, se aduc la cunostinta celor interesati prin afisare pe pagina de internet a universitatii si la sediile facultatilor, la loc vizibil, specificandu-se ora si data afisarii.

Lista candidatilor admisi se afiseaza in ordinea descrescatoare a punctajului obtinut si in limita locurilor finantate de la buget acordate fiecarei facultati in parte. Lista candidatilor respinsi se afiseaza in ordine alfabetica.

Admitere Medicina 2018. Rezultatele concursului de admitere devin definitive (finale) dupa solutionarea contestatiilor.
Listele definitive (generate dupa solutionarea contestatiilor) ce cuprind rezultatele definitive si incontestabile ale concursului de admitere vor fi afisate la avizierele facultatilor dupa termenul de contestatii si rezolvare a acestora.

Dupa afisarea rezultatelor definitive (finale), actele candidatilor respinsi se restituie acestora, la cerere, pe baza cartii de identitate, in cel mult 48 de ore de la depunerea cererii, fara perceperea vreunei taxe. Actele pot fi restituite si persoanelor care prezinta imputernicire notariala legalizata.

Conform reglementarilor legale in vigoare, UMF “Carol Davila” Bucuresti poate scolariza, pentru anul universitar 2018-2019, in limita locurilor aprobate de catre Senat, studenti in regim cu taxa, care au sustinut concurs de admitere, dar nu au obtinut punctaj/nota corespunzatoare locurilor bugetate in ordine descrescatoare a punctajelor/notelor (Tabel 1).

Candidatii interesati de aceasta forma de scolarizare vor depune cerere la Decanatele Facultatilor.

Analizarea si aprobarea cererilor se va face in perioada urmatoare concursului de admitere (conform calendarului ce va fi anuntat)

Lista candidatilor admisi in regim cu taxa va fi afisata la Secretariatul fiecarei facultati.

Pentru a dobandi calitatea de student, candidatii acceptati la forma cu taxa, trebuie sa achite prima transa a taxei, in cuantum de 4500 lei pentru Medicina, Medicina dentara, Farmacie si 3000 lei pentru FMAM (conform calendarului ce va fi anuntat). In caz contrar, pierd dreptul de inmatriculare ca student in anul universitar 2018-2019.

Contestatii

Contestatiile privind continutul intrebarilor scrise sau corectitudinea grilei oficiale de raspunsuri se inregistreaza la comisiile de admitere ale facultatilor si se depun in termen de 2 ore de la finalizarea probei scrise. Dupa acest termen nu mai este posibila contestarea continutului intrebarilor sau a corectitudinii grilei oficiale de raspunsuri.

Contestatiile privind continutul intrebarilor scrise sau corectitudinea grilei oficiale de raspuns se analizeaza de catre o comisie de specialisti. Decizia acestei comisii este definitiva. Daca in urma contestatiilor privind continutul intrebarilor sau corectitudinea grilei oficiale de raspunsuri comisia apreciaza ca exista intrebari care prezinta vicii de formulare, aceste intrebari sunt anulate (hotararea luata urmand a fi consemnata intr-un proces verbal semnat de toti responsabilii grupurilor de lucru). Anularea intrebarilor duce la anularea punctelor acordate la intrebarile respective, pentru toti candidatii. In urma analizarii contestatiilor, punctajele comunicate in sali pot suferi modificari.

Contestatiile privind rezultatele probelor scrise (punctaj) se inregistreaza si se depun, in timpul programului de lucru, la secretariatele facultatilor in termen de 24 de ore de la afisarea rezultatelor (incepand cu ora si data afisarii acestora). Candidatii pot contesta doar propriile rezultate.

Lucrarile/chestionarele de concurs constituind obiectul contestatiei privind rezultatele probei scrise (punctaj) se recorecteaza, prin citire computerizata (rescanare), in prezenta candidatului care a depus contestatia iar comunicarea rezultatelor finale se face prin afisare, in termen de 24 de ore de la expirarea termenului de rezolvare a contestatiilor.

Dupa expirarea termenului de rezolvare si de raspuns la contestatii, decizia comisiei de contestatii privind rezultatul concursului de admitere este definitiva si nu mai poate fi modificata.

Inmatricularea candidatilor

Inmatricularea candidatilor declarati admisi in urma concursului de admitere se face prin decizie a rectorului Universitatii de Medicina si Farmacie ”Carol Davila” Bucuresti. Dupa aprobarea inmatricularii, studentii sunt inscrisi in Registrul matricol unic (RMU) cu un numar unic valabil pentru intreaga perioada de scolarizare la specializarea/specializarile/programul/programele de studii la care au fost admisi si semneaza contractul de scolarizare.

Alte precizari privind concursul de admitere in UMF “Carol Davila”, sesiunea iulie 2018:
La admiterea in ciclul de studii universitare de licenta pot candida cetatenii membri ai Uniunii Europene, ai statelor apartinand Spatiului Economic European si ai Confederatiei Elvetiene, in aceleasi conditii prevazute de lege pentru cetatenii romani, inclusiv in ceea ce priveste taxele de scolarizare.

La inscrierea acestor categorii de candidati este necesara recunoasterea studiilor efectuate de catre acestia in tarile de domiciliu, realizata de catre Directia de specialitate din cadrul Ministerului Educatiei Nationale din Romania.

La admiterea in ciclul de studii universitare cu predare in limba romana, cetatenii statelor mai sus mentionate au obligatia sa prezinte un Certificat de competenta lingvistica pentru limba romana eliberat de Disciplina de Limbi moderne a UMF “Carol Davila”.

Taxa pentru certificatul de competenta lingvistica este de 200 de lei, care se achita la Casieria Rectoratului din str. Dionisie Lupu, nr. 37, sector 1, Bucuresti.

Share.