Examenul de medic primar, sesiunea 15 iunie 2010

0

83_articolLa acest examen pot participa medicii, medicii dentişti şi farmaciştii cu minim 5 ani vechime ca specialişti până la data de 31 decembrie 2010, în specialitatea pentru care doresc să obţină gradul de primar.

Examenul se va desfăşura în centrele universitare medicale: Bucureşti, Cluj-Napoca, Craiova, Iaşi, Târgu-Mureş şi Timişoara..

Înscrierea candidaţilor se va face la direcţiile de sănătate publică judeţene şi a Municipiului Bucureşt şi după caz, la ministerele cu reţea sanitară proprie, până la data de 21 mai 2010, inclusiv. Cadrele didactice şi de cercetare ştiinţifică medicală vor depune dosarele în aceeaşi perioadă la Ministerul Sănătăţii (sediul din str. George Vraca nr. 9 sector 1, Bucureşti).

Vezi lista cu arondarea condidatilor inscrisi:

http://www.ms.ro/documente/docArondare15062010_8357_6094.pdf

Listele nominale ale candidaţilor admişi, data, locul şi ora de prezentare la examen se vor afişa în data de 10 iunie 2010 pe site-ul www.ms.ro.

Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a Municipiului Bucureşti, respectiv ministerele cu reţea sanitară proprie vor transmite la Ministerul Sănătăţii (sediul din str. George Vraca nr. 9 sector 1, Bucureşti), până la data de 25 mai 2010, listele nominale cu candidaţii înscrişi pe specialităţi, în format electronic (EXCEL) pe adresa examene@ms.ro. Tabelele cu candidaţii înscrişi pe specialităţi, însoţite de adresa de înaintare şi discheta, vor fi transmise prin Prioripost la Ministerul Sănătăţii (sediul din str. George Vraca nr. 9 sector 1, Bucureşti), până la data de 28 mai 2010.

Întreaga responsabilitate a completării corecte a datelor din tabel revine direcţiilor de sănătate publică, respectiv ministerelor cu reţea sanitară proprie.

Dosarul de înscriere va cuprinde:

cerere de înscriere cu precizarea specialităţii şi a centrului universitar pentru care optează;
copie xerox după diploma de medic, medic dentist sau farmacist;
adeverinţa eliberată de unitatea în care este încadrat medicul, medicul dentist, respectiv farmacistul, din care să reiasă specialitatea în care este confirmat şi încadrat ca specialist, numărul ordinului MS de confirmare, precum şi vechimea ca specialist până la data de 31 decembrie 2010;
medicii şi medicii dentişti care îşi desfăşoară activitatea în cabinete medicale individuale organizate în baza O.G. nr. 124/1998 vor prezenta:

– declaraţia pe proprie răspundere întocmită la notar, privind activitatea de 5 ani ca specialişti până la data de 31 decembrie 2010, sau după caz, copia legalizată a cărţii de muncă cu înscrisurile la zi;

– copie după Certificatul de specialist;

farmaciştii care lucrează în farmacii cu circuit deschis vor prezenta, după caz:

– adeverinţa eliberată de societatea comercială farmaceutică, sau declaraţia pe proprie răspundere întocmită la notar, privind activitatea de 5 ani ca specialişti până la data de 31 decembrie 2010 sau , copia legalizată a cărţii de muncă cu înscrisurile la zi;

-copie după Certificatul de specialist;

cadrele didactice încadrate la catedre fără corespondent în nomenclatorul de specialităţi, vor anexa pe lângă adeverinţa de la UMF şi o adeverinţă din care să reiasă că desfaşoară activitate integrată/cumul de funcţii, ca medici specialişti de minim 5 ani până la data de 31 decembrie 2010, în specialitatea în care vor susţine examenul de primar. Această adeverinţă va fi eliberată de conducerea unităţii în care desfăşoară aceasta activitate;
copie xerox BI/CI;
copii xerox ale documentelor care atestă schimbarea numelui (certificat de căsătorie etc.) dacă este cazul;
copie xerox după autorizaţia de liberă practică/certificatul de membru al colegiului profesional ;
chitanţa de plată a taxei de 550 lei achitată prin mandat poştal în contul IBAN nr.RO85TREZ7005003XXX000092, CUI-4266456, DTMB ( Direcţia de Trezorerie a Municipiului Bucureşti) beneficiar Ministerul Sănătăţii, adresa: str. Cristian Popişteanu Nr 1-3, sector 1, Bucureşti, cod: 010024. La locul pentru corespondenţă se va menţiona Taxa examen primariat.

Tematicile de examen sunt cele publicate în Viaţa Medicală numerele 2 – 7 din anul 2001, cu excepţia specialităţilor:

– medicină de urgenţă – publicată în Viaţa Medicală nr. 15/2001;

– medicină de familie – publicată în Viaţa Medicală din 4 aprilie 2000;

– chirurgie OMF şi chirurgie dento-alveolara -publicate în Viaţa Medicală nr.31/31.07.2009;

– endocrinologie –publicată în Viaţa Medicală nr.5/30 ian.2009.

– expertiza medicală a capacităţii de muncă- publicată în Viaţa Medicală nr.30/24.07.2009

– pentru specialitatea ORL tematica nu a fost revizuită şi rămâne valabilă cea publicată în anul 1981;

– farmacologie clinică aprobata de conducerea MSP în anul 2008. Acestea sunt afişate pe site-ul www.ms.ro.

– pentru specialitatea medicină legală nu se va susţine proba scrisă.

Fiecare probă în parte este eliminatorie dacă nu se obţine minim nota 8,00, media minimă de promovare şi confirmare în gradul de primar este 8,00.

Sursa: Televiziunea Medicală

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.