Rezidentiat 2018 - Anunt important pentru candidatii concursului

Rezidentiat 2018 – Anunt important pentru candidatii concursului de rezidentiat

2

Ministerul Sanatatii organizeaza concurs de intrare in rezidentiat pe post si rezidentiat pe loc in domeniile medicina, medicina dentara si farmacie la data de 18 noiembrie 2018. Concursul se desfasoara in centrele universitare: Bucuresti, Cluj-Napoca, Craiova, Iasi, Targu Mures si Timisoara.

Inscrierile se fac prin TOATE directiile de sanatate publica, respectiv prin ministerele cu retea sanitara proprie, in perioada 15-26 octombrie 2018, inclusiv. Programul de depunere a dosarelor va fi urmatorul:

 • luni – joi: 9,00-15,00,
 • vineri: 9,00-14,00.

Ocuparea locurilor/posturilor in specialitate se face in ordinea punctajului de promovare obtinut, in limita locurilor/posturilor publicate la concurs, alcatuindu-se o singura clasificare nationala pentru fiecare domeniu.

Unitatile si specialitatile pentru care se organizeaza rezidentiat pe post sunt aprobate prin ordin al ministrului sanatatii. Cifra de scolarizare pe domenii si specialitati este aprobata prin ordin comun al ministrului sanatatii si al ministrului educatiei nationale.

Numarul de locuri si posturi pe domenii si specialitati s-au stabileste defalcat pe centre universitare, inclusiv pentru centrele universitare cu facultati de medicina, medicina dentara si farmacie, in functie de capacitatile de pregatire pe specialitati ale acestora, de catre Ministerul Sanatatii si Asociatia Universitatilor de Medicina si Farmacie din Romania si sunt aproba prin ordin al ministrului sanatatii.

Concursul de rezidentiat 2018 se desfasoara sub forma de test-grila cu 200 de intrebari

Concursul se desfasoara sub forma de test-grila cu 200 de intrebari pentru fiecare domeniu, identice pentru toate centrele universitare in care se organizeaza concursul, pe o durata de 4 ore. Intrebarile sunt diferite, in functie de domeniu 4. Alegerea unui loc sau post este conditionata de obtinerea unui punctaj minim de promovare de 60% din punctajul maxim realizat la nivel national pentru cele 200 de intrebari pentru fiecare domeniu.

Ocuparea locurilor/posturilor in specialitate se face in ordinea punctajului de promovare obtinut, in limita locurilor/posturilor publicate la concurs, alcatuindu-se o singura clasificare nationala pentru fiecare domeniu.. Candidatii posesori ai diplomei de medic obtinute in Romania ori intr-un  alt stat membru al Uniunii Europene,  precum si candidatii din Republica
Moldova, absolventi cu diploma de licenta obtinuta in ultimii 5 ani la Universitatea de Medicina si Farmacie Nicolae Testemitanu din Chisinau pentru locurile oferite romanilor de pretutindeni de catre Ministerul Educatiei Nationale, conform Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat romanilor de pretutindeni, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sustin concursul in aceleasi conditii precum cetatenii romani, insa concureaza pe locurile publicate de acest minister, care le va distribui pe centrele universitare.

Tematicile concursului de rezidentiat si bibliografia aferenta sunt diferite pe domenii. Acestea sunt avizate de catre Colegiul Medicilor din Romania, de catre Colegiul Medicilor Dentisti din Romania, respectiv de catre Colegiul Farmacistilor din Romania, sunt aprobate de catre ministrul sanatatii si pot fi accesate pe pagina de internet rezidentiat.ms.ro si pe paginile de internet ale
universitatilor de medicina si farmacie din Romania.

La concursul de rezidentiat 2018 se pot prezenta:

 1. candidatii posesori ai unei diplome de licenta in profil medico-farmaceutic uman sau o diploma echivalenta cu aceasta;
 2. rezidentii aflati in pregatire, cu respectarea prevederilor art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 18/2009, aprobata prin Legea nr. 103/2012, cu completarile ulterioare;
 3. specialistii care doresc sa efectueze pregatire intr-o alta specialitate, cu respectarea prevederilor legale, privitor la obtinerea celei de a doua specialitati. Specialistii care au efectuat programul de pregatire prin rezidentiat, forma pe post, pot obtine a doua specialitate dupa indeplinirea conditiei din actul aditional incheiat la contractul de munca;
 4. candidatii care indeplinesc conditiile privind cetatenia stabilite de Legea nr. 95/2006, privind reforma in domeniul sanatatii, Republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si au diploma de licenta in profil medico-farmaceutic uman sau o diploma echivalenta cu aceasta. Sunt admisi la concurs numai candidatii care sunt apti din punct de vedere medical (fizic si neuropsihic) pentru exercitarea activitatii in domeniul pentru care candideaza, conform certificatului medical aflat la dosarul de inscriere.

Pentru candidati medici specialisti, formarea in a doua specialitate se poate obtine numai in regim cu taxa. Taxa anuala pentru pregatirea intr-o noua specialitate, obtinuta prin concurs de rezidentiat, este aceeasi cu cea prevazuta pentru a doua specialitate fara concurs de rezidentiat.

Inscrierile pentru concurs se fac prin directiile de sanatate publica, respectiv prin ministerele cu retea sanitara proprie, in perioada 15-26 octombrie 2018, inclusiv. Programul de depunere a dosarelor va fi urmatorul: pentru zilele de luni pana joi orele 9,00-15,00, respectiv 9,00-14,00 pentru zilele de vineri.

Directiile de sanatate publica, respectiv ministerele cu retea sanitara proprie isi vor adapta numarul punctelor de depunere a dosarelor in functie de afluxul de candidati.

Candidatii posesori ai diplomei de medic obținute în România ori intr-un alt stat membru al Uniunii Europene se inscriu la concurs prin Universitatea de Medicina si Farmacie “Carol Davila” din Bucuresti, in conditii similare celorlalti candidati si cu respectarea prevederilor anuntului de concurs.

Dosarul de inscriere a candidatului va contine urmatoarele documente:

 • a) cererea de inscriere la concurs, in care se vor mentiona:
  (i) numele candidatului, initiala/initialele tatalui, precum si toate prenumele candidatului inscrise in buletinul, cartea de identitate sau pasaportul cu care se va legitima la intrarea in sala, aflate in termen de valabilitate;
  (ii) centrul universitar si domeniul pentru care concureaza;
  (iii) acordul pentru folosirea numelui si pentru afisarea rezultatului pe internet;
  (iv) declaratie de consimtamant pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, respectiv ca datele vor fi tratate confidential, in conformitate cu prevederile Regulamentului general privind protectia datelor (RGPD) nr.679 din 27 apr.2016, privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare.
  b) xerocopia buletinului, cartii de identitate sau a pasaportului (paginile din care
  reies numele si prenumele candidatului, precum si data nasterii);
  c) copia diplomei de licenta de medic, stomatolog (medic dentist) sau farmacist.
  Absolventii promotiei 2018 pot prezenta, pana la eliberarea diplomei de licenta,
  adeverinta privind promovarea examenului de licenta;
  d) adeverinta eliberata de unitatea in care este incadrat, din care sa reiasa
  specialitatea in care este confirmat si tipul contractului individual de munca,
  numai pentru rezidenti si specialisti;
  e) certificatul medical privind starea de sanatate, eliberat de unitatea sanitara
  teritoriala desemnata de directia de sanatate publica judeteana sau a municipiului
  Bucuresti, in care se precizeaza ca este apt/inapt din punct de vedere medical (fizic
  si neuropsihic) pentru exercitarea activitatii in domeniul pentru care candideaza;
  f) copia actelor doveditoare (certificat de casatorie etc.) privind schimbarea
  numelui fata de numele inscris in diploma de licenta, daca este cazul;
  g) chitanta de plata a taxei de concurs in valoare de 400 lei/participant, achitata
  pe numele candidatului. Taxa se va plati in contul IBAN RO36TREZ70020E365000XXXX, CUI 4266456, DTMB (Directia de Trezorerie
  a Municipiului Bucuresti) beneficiar Ministerul Sanatatii, adresa: str. Cristian
  Popisteanu Nr. 1-3, sector 1, Bucuresti, cod: 010024.

Documentele prevazute la lit. c) si lit. f) vor fi insotite de original in vederea certificarii la depunere conform art.2, alin.(3) din OUG nr.41/2016 privind stabilirea unor masuri de simplificare la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative, aprobata cu modificari prin Legea nr. 179/2017. In cazul in care persoana se prezinta cu copiile legalizate dupa documente, directia de sanatate publica este obligata sa le accepte.

Potrivit alin.(4) al art.2 din actul normativ amintit „(4) In cazul in care persoana se prezinta cu copia legalizata dupa document, in scopul furnizarii serviciului public, institutia sau organul de specialitate al administratiei publice centrale este obligata/obligat sa o accepte.”

Persoanelor care nu isi exprima acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal le vor fi respinse dosarele de concurs 11.Dupa finalizarea inscrierilor, respectiv la data de 26 octombrie 2018, ora 14,00, candidatii nu mai pot solicita schimbarea optiunilor de a concura intr-un anumit centru universitar, sub niciun motiv.

Un candidat poate depune un singur dosar de concurs.

Depunerea mai multor dosare ale aceleiasi persoane pentru unul sau mai multe domenii de concurs, atrage masura eliminarii candidatului respectiv din concurs.

Dupa verificarea documentelor depuse in vederea respectarii conditiilor de participare pentru fiecare candidat, directiile de sanatate publica, respectiv ministerele cu retea sanitara proprie vor completa on-line la adresa http://examene.meddb.ro lista nominala cu candidatii inscrisi.

Directiile de sanatate publica judetene, Directia de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti, respectiv ministerele cu retea sanitara proprie, dupa centralizarea si verificarea tabelelor cu candidatii inscrisi, redacteaza, in ordine alfabetica, lista finala cu candidatii inscrisi la concurs, pe domenii, pe care o vor comunica Ministerului Sanatatii in cel mult doua zile lucratoare de la incheierea inscrierilor.

Ministerul Sanatatii va centraliza listele cu candidatii si le va defalca pe centre universitare, conform optiunii candidatilor. Pana la data de 2 noiembrie 2018, Ministerul Sanatatii va comunica universitatilor de medicina si farmacie numarul de candidati pentru fiecare domeniu din centrul universitar respectiv, urmand ca, pana la data de 5 noiembrie 2018, sa transmita in format electronic listele nominale ale acestor candidati.

Listele cu candidatii admisi in concurs, pe centre universitare si domenii, se afiseaza pe site-ul rezidentiat.ms.ro la data de 6 noiembrie 2018.

In situatia in care un candidat constata o eroare materiala (de nume, centru concurs, domeniu, etc.) in liste va sesiza acest lucru pana cel tarziu la data de 9 noiembrie 2018, orele 12,00, directiei de sanatate publica, respectiv ministerului cu retea sanitara proprie, unde a depus dosarul de concurs pentru a se opera corectia necesara.

Repartizarea candidatilor pe sali se face diferentiat, pe domeniile pentru care s-au inscris, de catre fiecare universitate de medicina si farmacie.

La data de 15 noiembrie 2018, candidatii pot afla sala si ora inceperii probei de concurs vizitand paginile de internet ale universitatilor de medicina si farmacie sau site-ul rezidentiat.ms.ro
Cu cel putin 24 de ore inainte de concurs, la fiecare sala se afiseaza lista candidatilor repartizati in sala respectiva.

Candidatii ale caror dosare de inscriere au fost admise, dar in ziua concursului sunt declarati absenti in salile de concurs, nu vor beneficia de returnarea taxei achitate pentru concurs. Beneficiaza de returnarea taxei achitate pentru concurs doar candidatii ai caror dosare de inscriere sunt respinse.

Concursul de rezidentiat 2018 se desfasoara in ziua de duminica, 18 noiembrie 2018

Incepand cu ora 8,30, candidatii pot intra in sala in care au fost repartizati. La intrare se legitimeaza in fata sefului de sala cu buletinul/cartea de identitate sau pasaportul, documente ce trebuie sa fie in termen de valabilitate. Cei fara un astfel de document valabil nu sunt primiti in sala de concurs.

Candidatii sunt asezati in sala in ordine alfabetica, conform listelor finale afisate, cu exceptia perechilor sot – sotie, frati – surori, care au obligatia, sub sanctiunea anularii lucrarii si eliminarii din concurs, sa semnaleze sefului de sala aceste situatii, pentru a putea fi asezati separat. Candidatii aflati in sala pot declara, sub semnatura, situatiile mentionate mai sus. Fiecare candidat se asaza la
locul indicat prin legitimatia de banca. Candidatii ocupa numai locurile indicate de organizatori si nu au voie sa le schimbe intre ei. In cazul in care locul desemnat initial nu este corespunzator, candidatul poate fi mutat pe un loc disponibil, dar numai la indicatia sefului de sala.

Incepand cu ora 9,00 candidatilor li se impart grilele pentru raspuns si cate o carioca de culoare neagra pentru completarea grilei (atat pentru completarea raspunsurilor considerate corecte, cat si pentru completarea datelor de identitate). Cele 4 tipuri de grile pentru raspuns se impart dupa algoritmul stabilit prin Metodologia de concurs.

Sacii sigilati continand caietele cu intrebari vor fi adusi la sali in jurul orei 9,30. Integritatea acestor saci este constatata de seful de sala si de 3 candidati din sala respectiva. La ora 10,00 se desigileaza sacii in toate salile de concurs din toate centrele universitare. Li se impart apoi candidatilor  6 caietele cu intrebari, tinandu-se cont de tipul de grila primit anterior. Din momentul in care in sala de concurs a fost distribuit ultimul caiet incepe masurarea timpului de concurs, care este de 4 ore. Seful de sala noteaza la loc vizibil (fie prin scriere pe tabla, fie pe o hartie, care este afisata) si informeaza candidatii despre ora de incepere si ora de terminare a concursului.

Fiecare candidat verifica caietul cu intrebari, precum si corespondenta intre caietul cu intrebari si tipul de grila primit anterior. La solicitarea candidatului, caietele cu greseli de tiparire sunt inlocuite de seful de sala.

Intreaga responsabilitate asupra corespondentei dintre tipul de grila si cel al caietului cu intrebari revine candidatului.

Candidatii care nu sunt prezenti in sala in momentul deschiderii sacilor cu caietele cu intrebari (ora 10,00) nu mai au acces in sala de concurs.

La terminarea concursului candidatii predau sefului de sala, sub semnatura, grila de raspuns. Caietul cu intrebari ramane in posesia candidatilor, cu exceptia celor care, din indiferent ce motiv, parasesc sala in primele 3 ore de concurs.

Grilele de raspuns bune de corectat se predau de catre candidati, sub semnatura, sefului de sala. Corectura acestor grile se face in mod electronic prin scanare, in sala de concurs, in prezenta autorului si a inca 2 candidati din sala respectiva, care vor fi nominalizati in procesul-verbal al salii si care vor semna pe acesta si pe grilele candidatilor. Dupa anuntarea punctajului tuturor candidatilor din sala respectiva, seful de sala, in prezenta a 3 candidati, ambaleaza si sigileaza plicul cu grilele corectate si unitatile de memorie externa (memory stick) predat de personalul desemnat pentru operatiunea de scanare. Pe durata corectarii lucrarilor candidatii raman pe locurile stabilite la intrarea in sala.

Contestatii rezidentiat 2018

Eventualele contestatii privind raspunsurile corecte sunt depuse de candidati pana la ora 16:00 in ziua de 19 noiembrie 2018. Contestatiile se depun
la sediul comisiei locale de concurs anuntat pe site-ul universitatii de medicina si farmacie unde a fost sustinut concursul.

Comisia centrala de rezidentiat analizeaza si comunica raspunsurile corecte ramase definitive, in termen de 48 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor. Comunicarea grilei corecte ramase definitiva se face prin publicarea pe site-ul rezidentiat.ms.ro, pe paginile de internet ale universitatilor de medicina si farmacie si prin afisarea la sediul comisiei locale de concurs si
constituie raspuns la contestatiile primite.

In urma analizarii contestatiilor si stabilirii grilei corecte ramase definitiva, punctajele comunicate in sali pot suferi modificari.

Clasificarea pe domenii rezulta prin unificarea electronica a rezultatelor din toate centrele universitare in care s-a desfasurat concursul, stabilite in urma aplicarii grilei corecte ramase definitiva. Clasificarea este nationala si se face pentru fiecare domeniu in care s-a desfasurat concursul.

Clasificarile se vor afisa simultan pe site-ul rezidentiat.ms.ro si pe paginile de internet ale celor 6 universitati de medicina si farmacie.

Data afisarii clasificarilor pe domenii este anuntata in timp util prin mass-media si pe paginile de internet ale universitatilor de medicina si farmacie si pe site-ul rezidentiat.ms.ro.

Alegerea locurilor/posturilor in specialitate si a centrelor de pregatire sesiunea de rezidentiat 18 noiembrie 2018

Alegerea locurilor/posturilor in specialitate si a centrelor de pregatire se face in aceeasi zi, prin teleconferinta, pe baza punctajului si a clasificarilor, la o data stabilita de comun acord intre Ministerul Sanatatii si universitatile de medicina si farmacie, in intervalul orar 9,00 – 21,00.

Candidatii se vor putea prezenta in unul din centrele universitare: Arad, Brasov, Bucuresti, Cluj-Napoca, Constanta, Craiova, Galati, Iasi, Oradea, Sibiu, Targu Mures sau Timisoara. Daca repartitia nu se finalizeaza in prima zi, va continua in ziua urmatoare, in acelasi interval orar sau dupa caz pana la epuizarea locurilor/posturilor publicate la concurs sau a candidatilor care au drept de a alege loc/post. Locurile si posturile ramase disponibile se vor afisa pe pagina de internet la sfarsitul primei zile de repartitie.

Candidatii sau imputernicitii acestora care nu sunt prezenti la data, ora si locul fixate pentru alegerea postului ori a locului in specialitate si a centrului de pregatire pierd drepturile conferite de concurs.

Candidatii care obtin punctajul minim prevazut pct.4 si renunta la alegerea unui loc sau post, precum si cei care se claseaza in afara numarului de locuri /posturi publicate la concurs, sunt declarati respinsi.

Locurile si posturile ramase neocupate in urma finalizarii alegerilor vor putea fi ocupate numai in conditiile stabilite de art.181 si art.182 din Ordonanta Guvernului nr.18/2009 privind organizarea si finantarea rezidentiatului, aprobata prin Legea nr.103/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.

Share.

2 Comments

 1. Pingback: Rezidentiat 2018 – Metodologia de concurs pe post si pe loc in domeniile medicina, medicina dentara si farmacie • VoxMedical | Viata si sanatate

 2. Pingback: Rezidentiat 2018 – Anunt important pentru candidatii concursului de rezidentiat • VoxMedical | Viata si sanatate

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.