Ultimele posturi de cadre medicale scoase la concurs in tara

1

Ministerul Sanatatii a facut public ultimele posturi pentru cadrele medicale scoase la concurs in tara, in conformitate cu legile in vigoare.

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BACAU scoate la CONCURS in conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completarile si modificarile ulterioare, functia de farmacist-sef la Farmacia nr. 79.

Dosarul de inscriere la concurs va cuprinde urmatoarele acte:

 • cerere in care se mentioneaza functia pentru care doreste sa candideze;
 • copie xerox de pe diploma de licenta si certificatul de specialist sau primar;
 • copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul in curs;
 • dovada/inscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una din sanctiunile prevazute la art.
  455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e)
  din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile ulterioare;
 • acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in Anexa nr. 3 la ordin;
 • cazierul judiciar;
 • certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii pentru postul pentru care candideaza;
 • chitanta de plata a taxei de concurs;
 • copia actului de identitate in termen de valabilitate.

Taxa de concurs este de 150 de lei.

La depunerea dosarelor de inscriere candidatii au obligatia de a prezenta originalele actelor depuse la dosar in copie. Documentele prevazute la lit. d), f) si g) sunt valabile trei luni si se depun
la dosar in termen de valabilitate.

La concurs se pot inscrie numai candidatii care au obtinut minimum doua puncte din cele prevazute la pct. 9 din Anexa nr. 3 la ordin. La concurs se pot prezenta farmacisti cu minimum 2 ani experienta profesionala.

Pentru proba scrisa un subiect va fi din legislatia sanitara (Legea nr. 95/2006). Inscrierile la concurs se fac la sediul unitatii, in termen de 15 zile calendaristice de la aparitia
acestui anunt, iar concursul se organizeaza in perioada cuprinsa intre 31 si 90 de zile de la publicarea in „Viata medicala”.

Relatii suplimentare se pot obtine la tel.: 0234.53.40.00, int. 1605.

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BACAU scoate la CONCURS in conformitate cu prevederile Ord. m.s.p. nr. 1.406/2006, coroborat cu prevederile art. 184 din Legea nr. 95/2006, functia de sef Sectia Boli infectioase copii.

Dosarul de inscriere la concurs va cuprinde urmatoarele acte:

 • cerere in care se mentioneaza functia pentru care doreste sa candideze;
 • copie xerox de pe diploma de studii;
 • adeverinta din care sa reiasa confirmarea in gradul profesional;
 • acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in Anexa nr. 2 la normele mentionate;
 • declaratie pe propria raspundere a candidatului, din care sa rezulte ca nu a fost condamnat penal pentru fapte ce-l fac incompatibil cu functia pentru care doreste sa concureze;
 • declaratie pe propria raspundere a candidatului, din care sa rezulte ca nu se afla in stare de incompatibilitate;
 • certificat privind starea de sanatate;
 • dovada/adeverinta din care sa rezulte ca in ultimii 2 ani nu a fost sanctionat de conducerea unitatilor in care si-a desfasurat activitatea sau de Colegiul Medicilor din Romania;
 • copie xerox a autorizatiei de libera practica sau a certificatului de membru al Colegiului Medicilor din Romania;
 • copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste confirmarea in specialitate si vechimea in specialitate;
 • un proiect de management privind evolutia viitoare a sectiei;
 • chitanta de plata a taxei de concurs.

Taxa de concurs este de 400 de lei.

La depunerea dosarelor de inscriere candidatii au obligatia de a prezenta originalele actelor depuse la dosar in copie.

La concurs se pot prezenta medici cu o vechime de cel putin 5 ani in specialitatea postului, specialitate pe care o practica in mod curent si in care sunt confirmati prin ordin al m.s.p. (vechimea
in specialitate decurge de la data confirmarii si incadrarii ca specialist).

Persoanele sanctionate in ultimii 2 ani de unitatile la care au fost angajate sau de Colegiul Medicilor din Romania, precum si cele carora le-a incetat contractul de administrare in conditiile
stabilite la art. 5, lit. b), c) sau d) nu pot participa la concurs.

Concursul sau examenul va consta in urmatoarele probe: interviu – sustinerea proiectului de management, proba scrisa, proba clinica sau practica.
Proba scrisa a concursului se sustine dupa subiecte din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare si legislatia secundara aferenta.
Proba clinica sau proba practica se sustine pe baza metodologiei stabilite pentru obtinerea titlului de medic specialist.

Inscrierile la concurs se fac la sediul unitatii, in termen de 15 zile de la aparitia acestui anunt, iar concursul se organizeaza in termen de minimum 30 de zile si maximum 90 de zile de la publicarea
in „Viata medicala”.

Relatii suplimentare se pot obtine la tel.: 0234.53.40.00, int. 1605.

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BACAU scoate la CONCURS in conformitate cu prevederile Ord. m.s.p. nr. 1.406/2006, coroborat cu prevederile art. 184 din Legea nr. 95/2006 si cu prevederile Ord. m.s.p. nr. 1.706/2007, functia de sef UPU-SMURD.

Dosarul de inscriere la concurs va cuprinde urmatoarele acte:

 • cerere in care se mentioneaza functia pentru care candidatii doresc sa concureze;
 • copie xerox de pe diploma de studii;
 • adeverinta din care sa reiasa confirmarea in gradul profesional;
 • acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in Anexa la Ord. m.s.p. nr. 1.406/2006;
 • declaratie pe propria raspundere a candidatului, din care sa rezulte ca nu a fost condamnat penal pentru fapte care il fac incompatibil cu functia pentru ocuparea careia doreste sa candideze;
 • declaratie pe propria raspundere a candidatului, din care sa rezulte ca nu se afla in stare de incompatibilitate;
 • certificat privind starea de sanatate tip A5;
 • dovada/adeverinta din care sa rezulte ca in ultimii 5 ani nu a fost sanctionat de conducerea unitatilor in care si-a desfasurat activitatea sau de Colegiul Medicilor din Romania;
 • copie xerox de pe certificatul de membru al Colegiului Medicilor din Romania;
 • copie xerox de pe carnetul de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste confirmarea in specialitate si vechimea in specialitate;
 • un proiect de management privind evolutia viitoare a unitatii/compartimentului;
 • chitanta de plata a taxei de concurs.

Taxa de concurs este de 400 de lei.

La depunerea dosarelor de inscriere candidatii au obligatia de a prezenta originalele actelor depuse la dosar in copie.

Pentru functia de medic sef UPU la concurs se pot prezenta medici cu specialitatea Medicina de urgenta, cu grad de medic specialist sau primar, cu experienta minima de lucru de 3 ani fara
intrerupere in cadrul unei UPU.

Concursul va consta in urmatoarele probe: interviu – sustinerea proiectului de management, proba scrisa, proba clinica sau practica.

Proba scrisa a concursului se sustine dupa intrebari cu subiecte din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare si legislatia secundara
aferenta specialitatii sectiei.

Proba clinica sau proba practica se sustine pe baza metodologiei stabilite pentru obtinerea titlului de medic primar.
Inscrierile la concurs se fac la sediul unitatii, in termen de 15 zile de la aparitia acestui anunt, iar concursul se organizeaza in termen de minimum 30 de zile si maximum 90 de zile de la publicarea
in „Viata medicala”.

Relatii suplimentare se pot obtine la tel.: 0234.53.40.00, int. 1605.

SPITALUL CLINIC COLTEA BUCURESTI scoate la CONCURS in conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completarile si modificarile ulterioare, un post cu norma intreaga de biolog pentru Laboratorul de Analize medicale – Hematologie.

Dosarul de inscriere la concurs va cuprinde urmatoarele acte:

 • cerere in care se mentioneaza postul pentru care doreste sa concureze;
 • copie xerox de pe diploma de licenta si certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentisti, farmacisti, respectiv adeverinta de confirmare in gradul profesional pentru biologi,
  biochimisti sau chimisti;
 • copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul in curs;
 • dovada/inscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una din sanctiunile prevazute la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog si chimist, infiintarea, organizarea si functionarea OBBCSSR;
 • acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in Anexa nr. 3 la ordin;
 • cazierul judiciar in original;
 • certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii pentru postul pentru care candideaza;
 • chitanta de plata a taxei de concurs;
 • copia actului de identitate in termen de valabilitate.

Taxa de concurs este de 150 de lei.

Documentele prevazute la lit. d), f) si g) sunt valabile trei luni si se depun la dosar in termen de valabilitate.
Experienta in domeniu constituie avantaj.

Tematica si bibliografia de concurs vor fi afisate la sediul spitalului.

Inscrierile la concurs se fac la sediul unitatii, bd. I. C. Bratianu nr. 1, sector 3, Serviciul RUNOS, in termen de 15 zile calendaristice de la aparitia acestui anunt, iar concursul se
organizeaza in perioada cuprinsa intre 31 si 90 de zile de la publicarea in „Viata medicala”.

Relatii suplimentare se pot obtine la tel.: 021.387.41.34.

UNITATEA MILITARA 01468 SIMLEU SILVANIEI din cadrul Ministerului Apararii Nationale scoate la CONCURS in conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completarile si modificarile ulterioare, urmatoarele posturi:

 • un post cu norma intreaga de medic specialist confirmat in specialitatea Medicina de familie (medic sef) la UM 01468 Simleu Silvaniei – functie militara;
 • un post cu norma intreaga de medic specialist confirmat in specialitatea Medicina de familie (medic sef) la UM 01465 Simleu Silvaniei – functie militara;
 • un post cu norma intreaga de medic specialist confirmat in specialitatea Medicina de familie (medic sef) la UM 01482 Simleu Silvaniei – functie militara.

Candidatii declarati „admis” in urma concursului vor fi chemati/rechemati in activitate in corpul ofiterilor si vor dobandi calitatea de cadru militar in activitate, cu drepturile si obligatiile care
decurg din aceasta.

Conditiile generale si specifice pentru selectionarea candidatilor in vederea chemarii/rechemarii in activitate, in corpul ofiterilor, sunt prevazute in art. 1, si art. 2 din Anexa 1 la Ord. ministrului
apararii nationale nr. M.70/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, publicat in Monitorul  Oficial nr. 421/2016.

Candidatii vor depune la sediul UM 01468 Simleu Silvaniei dosarul de inscriere care va cuprinde documentele prevazute la art. 3 din Anexa 2 la Ord. ministrului apararii nationale nr.
M.70/2016, publicat in Monitorul Oficial nr. 421/2016 si:

 •  cerere in care se mentioneaza postul pentru care doreste sa concureze;
 •  copie xerox de pe diploma de licenta si certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentisti, farmacisti, respectiv adeverinta de confirmare in gradul profesional pentru biologi,
  biochimisti sau chimisti;
 •  copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul in curs;
 •  dovada/inscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una din sanctiunile prevazute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e)din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile ulterioare;
 •  acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in Anexa nr. 3 la ordin;
 •  cazierul judiciar;
 •  certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii pentru postul pentru care candideaza;
 •  chitanta de plata a taxei de concurs;
 •  copia actului de identitate in termen de valabilitate.

Taxa de concurs este de 150 de lei.

Documentele prevazute la lit. d), f) si g) sunt valabile trei luni si se depun la dosar in termen de valabilitate. Actele prevazute a fi depuse in copie se prezinta insotite de documentele originale
pentru a fi certificate pentru conformitate cu originalul de catre Compartimentul Resurse Umane al unitatii, iar documentele tipizate se asigura candidatilor prin grija structurii care organizeaza
selectia.

Inscrierea la concurs se face la sediul UM 01468 Simleu Silvaniei, in termen de 15 zile calendaristice de la aparitia acestui anunt si postarea lui la sediul unitatii la punctul de relatii cu publicul. Selectia dosarelor de concurs se realizeaza in termen de 5 zile lucratoare de la data expirarii termenului de inscriere la selectie, perioada in care candidatii ale caror dosare sunt incomplete le pot completa. Probele eliminatorii de aptitudini si concursul se organizeaza in perioada cuprinsa intre 31 si 90 de zile de la publicarea in „Viata medicala”.

Candidatii declarati „admis” in urma selectiei dosarelor de concurs vor parcurge preselectia – 3 (trei) probe eliminatorii de aptitudini ce se vor desfasura in urmatoarea ordine:

 • a) evaluarea psihologica;
 • b) evaluarea nivelului pregatirii fizice;
 • c) examinare medicala.

La fiecare proba eliminatorie participa numai candidatii care au fost declarati „admis” la proba anterioara.

Candidatii declarati „apt” si „admis” in urma desfasurarii tuturor probelor de aptitudini pot participa la concursul pentru ocuparea postului vacant, care consta in parcurgerea unei probe
teoretice si a unei probe practice.

Informatii suplimentare privind conditiile generale si specifice pentru ocuparea postului, continutul dosarului de inscriere, locul, data si ora desfasurarii probelor eliminatorii de aptitudini,
baremele de promovare a acestora, tematica precum si data concursului se pot obtine la sediul UM 01468 Simleu Silvaniei, str. Mihail Sadoveanu nr. 23, loc. Simleu Silvaniei, jud. Salaj si pe site-ul: www.forter.ro. Persoana de contact Filip Liana, tel.: 0260.67.88.64, int. 108.

SPITALUL ORASENESC GAESTI (JUDETUL DAMBOVITA) scoate la CONCURS in conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completarile si modificarile ulterioare, un
post cu norma intreaga de chimist pentru Laboratorul de Analize medicale – temporar vacant pana la 17.02.2020.

Dosarul de inscriere la concurs va cuprinde urmatoarele acte:

 • cerere in care se mentioneaza postul pentru care doreste sa concureze;
 • copie xerox de pe diploma de licenta si certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentisti, farmacisti, respectiv adeverinta de confirmare in gradul profesional pentru biologi,
  biochimisti sau chimisti;
 • copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul in curs;
 • dovada/inscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una din sanctiunile prevazute la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist,
  biolog si chimist, infiintarea, organizarea si functionarea OBBCSSR;
 • acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in Anexa nr. 3 la ordin;
 • cazierul judiciar;
 • certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii pentru postul pentru care candideaza;
 • chitanta de plata a taxei de concurs;
 • copia actului de identitate in termen de valabilitate.

Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevazute la lit. d), f) si g) sunt valabile trei luni si se depun la dosar in termen de valabilitate.
Tematica de concurs va fi afisata la sediul spitalului. Inscrierile la concurs se fac la sediul unitatii, in termen de 10 zile calendaristice de la aparitia
acestui anunt, iar concursul se organizeaza in maximum 30 de zile lucratoare de la publicarea in „Viata medicala”, dar nu mai devreme de 6 zile lucratoare de la incheierea inscrierilor.

ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI scoate la CONCURS in conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completarile si modificarile ulterioare, urmatoarele posturi:

 •  un post cu norma intreaga de medic Medicina generala cu drept de libera practica la Colegiul Tehnic Media; Liceul Tehnologic „D. Paciurea”; Colegiul Agricol „Harnaj”; Scoala gimnaziala nr.
  6; Gradinita nr. 6 (sediul din Dobrogeanu Gherea); Gradinita nr. 6 (sediul din Sisesti);
 •  un post cu norma intreaga de medic Medicina generala cu drept de libera practica la Scoala gimnaziala nr. 183, Scoala gimnaziala nr. 184; Scoala gimnaziala „Al. Costescu”; Gradinita nr. 46;
  Gradinita nr. 97 (sediul Minervei); Gradinita nr. 97 (sediul Islaz);
 •  un post cu norma intreaga de medic Medicina generala cu drept de libera practica la Scoala gimnaziala nr. 179; Gradinita nr. 44 (sediul Barlogeni); Gradinita nr. 44 (sediul Izbiceni); Gradinita nr. 222; Scoala gimnaziala nr. 13;
 •  un post cu norma intreaga de medic Medicina generala cu drept de libera practica la Liceul Teoretic Bulgar „H. Botev”; Liceul National de Muzica „G. Enescu”; Scoala gimnaziala „V.
  Alecsandri”; Gradinita nr. 203;
 •  un post cu norma intreaga de medic Medicina generala cu drept de libera practica la Liceul Greco-catolic „T. Cipariu”; Liceul Teoretic „C. Brancoveanu”; Scoala gimnaziala nr. 178; Gradinita
  Scolii gimnaziale nr. 13 (str. Coralilor);
 •  un post cu norma intreaga de medic Medicina generala cu drept de libera practica la Liceul Teoretic „A. Vlaicu”; Colegiul Tehnic „Mircea cel Batran”; Gradinita nr. 43 (sediul din str. Inculet);
 • Gradinita nr. 43 (sediul din str. Pavlov); Gradinita „Steaua”;
 •  un post cu norma intreaga de medic Medicina generala cu drept de libera practica la Colegiul Tehnic „D. Golescu”; Colegiul Tehnic Feroviar „Mihai I”; Colegiul Tehnic Mecanic „Grivita”;
 •  un post cu norma intreaga de medic Medicina generala cu drept de libera practica la Colegiul National „I. Neculce”; Liceul de Arte Plastice „N. Tonitza”; Gradinita nr. 42 corp A si B str. Gala
  Galaction;
 •  un post cu norma intreaga de medic Medicina generala cu drept de libera practica la Colegiul Tehnic de Aeronautica „H. Coanda”; Scoala gimnaziala „Herastrau”; Gradinita nr. 283 (sediul din Calea Floreasca); Gradinita nr. 283 (sediul din str. Ficusului);
 •  un post cu norma intreaga de medic Medicina generala cu drept de libera practica la Liceul Teoretic „Al. Vlahuta”; Scoala gimnaziala nr. 5; Gradinita nr. 252 (sediul din Calea Dorobanti);
  Gradinita nr. 252 (sediul din str. Frumoasa);
 •  un post cu norma intreaga de medic specialist confirmat in specialitatea Medicina de familie la Liceul Teoretic „Lucian Blaga”; Gradinita nr. 189;
 •  un post cu norma intreaga de medic specialist confirmat in specialitatea Medicina de familie la Scoala gimnaziala „Ferdinand I” (fosta scoala nr. 64); Scoala gimnaziala nr. 145; Gradinita Scolii nr. 145 (fosta Gradinita nr. 235);
 •  un post cu norma intreaga de medic Medicina generala cu drept de libera practica la Scoala gimnaziala „T. Arghezi” nr. 19; Scoala gimnaziala „Sf. Silvestru” nr. 23; Gradinita „Alice” nr. 257
  A;
 •  un post cu norma intreaga de medic Medicina generala cu drept de libera practica la Scoala gimnaziala nr. 31; Liceul Teoretic Bilingv „Ita Wegman”;
 •  un post cu norma intreaga de medic Medicina generala cu drept de libera practica la Liceul Teoretic Bilingv „G. Cosbuc”; Scoala gimnaziala nr. 24;
 •  un post cu norma intreaga de medic Medicina generala cu drept de libera practica la Scoala gimnaziala nr. 32; Scoala gimnaziala nr. 25; Gradinita Scolii nr. 25 (fosta nr. 11); Gradinita nr. 236;
 •  un post cu norma intreaga de medic Medicina generala cu drept de libera practica la Scoala gimnaziala „G. Ghica Voievod” (fosta 30); Gradinita nr. 137;
 •  un post cu norma intreaga de medic Medicina generala cu drept de libera practica la Colegiul Economic „A.D. Xenopol”; Scoala gimnaziala nr. 46; Gradinita „Castel” (fosta nr. 188);
 •  un post cu norma intreaga de medic Medicina generala cu drept de libera practica la Scoala gimnaziala nr. 50; Scoala gimanziala nr. 51; Scoala gimnaziala nr. 4;
 •  un post cu norma intreaga de medic Medicina generala cu drept de libera practica la Scoala gimnaziala „L. Rebreanu”; Gradinita nr. 70; Gradinita nr. 68; Gradinita nr. 240 corp B; Gradinita
  „Pestisorul de aur” corp A;
 •  un post cu norma intreaga de medic Medicina generala cu drept de libera practica la Scoala gimnaziala nr. 20; Gradinita nr. 211; Gradinita nr. 160; Gradinita nr. 232;
 •  un post cu norma intreaga de medic specialist confirmat in specialitatea Medicina de familie la Scoala gimanziala nr. 194; Gradinita Scolii gimnaziale nr. 194;
 •  un post cu norma intreaga de medic specialist confirmat in specialitatea Medicina de familie la Colegiul National „O. Onicescu”; Gradinita „Martisor”;
 •  un post cu norma intreaga de medic specialist confirmat in specialitatea Medicina de familie la Colegiul Tehnic „G. Cerchez”, Scoala gimnaziala „I. Vacarescu”; Gradinita nr. 30 corp B; Liceul Tehnologic Penticostal „Emanuel”;
 •  un post cu norma intreaga de medic specialist confirmat in specialitatea Medicina de familie la Scoala gimnaziala nr. 108; Liceul Tehnologic „Dacia”; Gradinita „Scufita Rosie”; Gradinita
  Scolii gimnaziale „Avram Iancu”; Gradinita Scolii gimnaziale „G. Bacovia”;
 •  un post cu norma intreaga de medic Medicina generala cu drept de libera practica la Liceul Tehnologic „D. Gusti”; Scoala gimnaziala nr. 148; Scoala gimnaziala nr. 136; Gradinita nr. 169;
 •  un post cu norma intreaga de medic Medicina generala cu drept de libera practica la Gradinita nr. 168; Scoala gimnaziala „Luceafarul” nr. 130, Scoala gimnaziala nr. 115; Scoala gimnaziala nr. 188;
 •  un post cu norma intreaga de medic specialist confirmat in specialitatea Medicina de familie la Liceul „Marin Preda”; Scoala gimnaziala nr. 161; Scoala gimnaziala nr. 153;
 •  un post cu norma intreaga de medic specialist confirmat in specialitatea Medicina de familie la Scoala gimnaziala „C. Brancusi” nr. 174; Gradinita „Dumbrava Minunilor”; Gradinita nr. 246;
 •  un post cu norma intreaga de medic specialist confirmat in specialitatea Medicina de familie la Scoala gimnaziala nr. 169; Colegiul Tehnic „Petru Maior”; Scoala gimnaziala nr. 168; Gradinita nr. 83 (integrata Scolii gimnaziale nr. 168);
 •  un post cu norma intreaga de medic specialist confirmat in specialitatea Medicina de familie la Scoala gimnaziala „Sf. C-tin si Elena” nr. 176; Scoala gimnaziala nr. 205; Gradinita nr. 229;
  Gradinita „Paradisul Piticilor”;
 •  un post cu norma intreaga de medic specialist confirmat in specialitatea Medicina de familie
  la Scoala gimnaziala nr. 197; Gradinita nr. 217; Gradinita nr. 230.

Dosarul de inscriere la concurs va cuprinde urmatoarele acte:

 • cerere in care se mentioneaza postul pentru care doreste sa concureze;
 • copie xerox de pe diploma de licenta si certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentisti, farmacisti, respectiv adeverinta de confirmare in gradul profesional pentru biologi,
  biochimisti sau chimisti;
 • copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul in curs;
 •  dovada/inscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una din sanctiunile prevazute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile ulterioare;
 • acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in Anexa nr. 3 la ordin;
 •  cazierul judiciar;
 •  certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii pentru postul pentru care candideaza;
 •  chitanta de plata a taxei de concurs;
 •  copia actului de identitate in termen de valabilitate.

Taxa de concurs este de 150 de lei.

Documentele prevazute la lit. d), f) si g) sunt valabile trei luni si se depun la dosar in termen de valabilitate.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist Medicina de familie, postata pe site-ul MS.

Probele de concurs sunt: proba scrisa, proba clinica/practica, analiza si evaluarea activitatii profesionale si stiintifice.
Inscrierile la concurs se fac la sediul unitatii, in termen de 15 zile calendaristice de la aparitia acestui anunt, iar concursul se organizeaza in perioada cuprinsa intre 31 si 90 de zile de la
publicarea in „Viata medicala”.

Relatii suplimentare se pot obtine la tel.: 021.310.10.59.

PRECIZARE:

La anuntul Spitalului Clinic de Obstetrica-ginecologie „Cuza Voda” Iasi, publicat in „Viata medicala“ nr. 29 din 20.07.2018, in loc de: „sef Sectia Obstetrica I”, se va citi: „functia de sef Sectia clinica Obstetrica I. In sectiile clinice functia de sef de sectie/laborator/serviciu se ocupa de  catre un cadru didactic universitar medical”. Perioada de inscriere se prelungeste cu 15 zile de la
publicarea prezentei precizari.

SPITALUL CLINIC DE ORTOPEDIE-TRAUMATOLOGIE SI TBC OSTEOARTICULAR „FOISOR” BUCURESTI  scoate la CONCURS in conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completarile si modificarile ulterioare, un post cu norma intreaga de medic primar confirmat in specialitatea Chirurgie plastica, estetica si microchirurgie reconstructiva.

Dosarul de inscriere la concurs va cuprinde urmatoarele acte:

 •  cerere in care se mentioneaza postul pentru care doreste sa concureze;
 •  copie xerox de pe diploma de licenta si certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentisti, farmacisti, respectiv adeverinta de confirmare in gradul profesional pentru biologi,
  biochimisti sau chimisti;
 •  copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul in curs;
 •  dovada/inscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una din sanctiunile prevazute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile ulterioare;
 •  acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in Anexa nr. 3 la ordin;
 •  cazierul judiciar;
 •  certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii pentru postul pentru care candideaza;
 •  chitanta de plata a taxei de concurs;
 •  copia actului de identitate in termen de valabilitate.

Taxa de concurs este de 150 de lei.

Documentele prevazute la lit. d), f) si g) sunt valabile trei luni si se depun la dosar in termen de valabilitate.
Tematica de concurs se poate ridica de la sediul spitalului, va fi afisata la avizierul spitalului si pe site-ul acestuia: www.foisor.ro.

Inscrierile la concurs se fac la sediul unitatii, bd. Ferdinand nr. 35-37, sector 2, in termen de 15 zile calendaristice de la aparitia acestui anunt, iar concursul se organizeaza in perioada cuprinsa
intre 31 si 90 de zile de la publicarea in „Viata medicala”.

SPITALUL DE PSIHIATRIE POIANA MARE (JUDETUL DOLJ) scoate la CONCURS in conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completarile si modificarile ulterioare,
functia de farmacist-sef la Farmacia cu circuit inchis a spitalului.

Dosarul de inscriere la concurs va cuprinde urmatoarele acte:

 •  cerere in care se mentioneaza functia pentru care doreste sa candideze;
 •  copie xerox de pe diploma de licenta si certificatul de specialist sau primar;
 •  copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul in curs;
 •  dovada/inscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una din sanctiunile prevazute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile ulterioare;
 •  acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in Anexa nr. 3 la ordin;
 •  cazierul judiciar;
 • certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii pentru postul pentru care candideaza;
 • chitanta de plata a taxei de concurs;
 • copia actului de identitate in termen de valabilitate.

Taxa de concurs este de 150 de lei.

Copiile actelor prevazute mai sus vor fi insotite de documentele originale, care se vor certifica in conformitate cu originalul de catre unitate. Documentele prevazute la lit. d), f) si g) sunt valabile
trei luni si se depun la dosar in termen de valabilitate.

Spitalul ofera un salariu lunat motivant si posibilitatea de transport zilnic pentru navetisti pe ruta Poiana Mare-Craiova cu microbuz „cursa speciala”. Costurile de transport sunt suportate de catre
angajat.

La concurs se pot inscrie numai candidatii care au obtinut minimum doua puncte din cele prevazute la pct. 9 din Anexa nr. 3 la ordin.
La concurs se pot prezenta farmacisti cu minimum 2 ani experienta profesionala.
Tematica si bibliografia de concurs, precum si metodologia de organizare si desfasurare pot fi obtinute de la sediul spitalului si de pe site-ul acestuia: www.spitalpoianamare.ro Pentru proba scrisa un subiect va fi din legislatia sanitara (Legea nr. 95/2006).

Inscrierile la concurs se fac la sediul unitatii, Serviciul RUNOS, in termen de 15 zile calendaristice de la aparitia acestui anunt, iar concursul se organizeaza in perioada cuprinsa intre 31
si 90 de zile de la publicarea in „Viata medicala”.

SPITALUL ORASENESC RUPEA (JUDETUL BRASOV) scoate la CONCURS in conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completarile si modificarile ulterioare,
functia de farmacist-sef la Farmacia cu circuit inchis a spitalului.

Dosarul de inscriere la concurs va cuprinde urmatoarele acte:

 • cerere in care se mentioneaza functia pentru care doreste sa candideze;
 • copie xerox de pe diploma de licenta si certificatul de specialist sau primar;
 • copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul in curs;
 • dovada/inscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una din sanctiunile prevazute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile ulterioare;
 • acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in Anexa nr. 3 la ordin;
 • cazierul judiciar;
 • certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii pentru postul pentru care candideaza;
 • chitanta de plata a taxei de concurs;
 • copia actului de identitate in termen de valabilitate.

Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevazute la lit. d), f) si g) sunt valabile trei luni si se depun la dosar in termen de valabilitate. La concurs se pot inscrie numai candidatii care au obtinut minimum doua puncte din cele prevazute la pct. 9 din Anexa nr. 3 la ordin.

La concurs se pot prezenta farmacisti cu minimum 2 ani experienta profesionala. Tematica de concurs este cea pentru examenul de farmacist specialist.
Pentru proba scrisa un subiect va fi din legislatia sanitara (Legea nr. 95/2006).
Inscrierile la concurs se fac la sediul unitatii, str. Republicii nr. 128, in termen de 15 zile calendaristice de la aparitia acestui anunt, iar concursul se organizeaza in perioada cuprinsa intre 31
si 90 de zile de la publicarea in „Viata medicala”.

Relatii suplimentare se pot obtine la Compartimentul RUNOS, tel.: 0268.26.08.91 sau 0733.919.586 – ing. Hetrea Maria, responsabil RUNOS.

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TG. JIU (JUDETUL GORJ) scoate la CONCURS in conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completarile si modificarile ulterioare, un
post cu norma intreaga de medic specialist confirmat in specialitatea ATI la Sectia ATI II.

Dosarul de inscriere la concurs va cuprinde urmatoarele acte:

 • cerere in care se mentioneaza postul pentru care doreste sa concureze;
 • copie xerox de pe diploma de licenta si certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentisti, farmacisti, respectiv adeverinta de confirmare in gradul profesional pentru biologi,
  biochimisti sau chimisti;
 • copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul in curs;
 • dovada/inscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una din sanctiunile prevazute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile ulterioare;
 • acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in Anexa nr. 3 la ordin;
 • cazierul judiciar;
 • certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii pentru postul pentru care candideaza;
 • chitanta de plata a taxei de concurs;
 • copia actului de identitate in termen de valabilitate.

Taxa de concurs este de 150 de lei si se achita la sediul spitalului.

Documentele prevazute la lit. d), f) si g) sunt valabile trei luni si se depun la dosar in termen de valabilitate.
Spitalul ofera toate drepturile prevazute de Contractul colectiv de munca, Regulamentul intern si legislatia in vigoare.
Tematica si bibliografia de concurs sunt cele pentru examenul de medic specialist in specialitatea postului si pot fi gasite la Serviciul RUONS.
Inscrierile la concurs se fac la sediul unitatii, str. Progresului nr. 18, Serviciul RUONS, in termen de 15 zile calendaristice de la aparitia acestui anunt, iar concursul se organizeaza in perioada
cuprinsa intre 31 si 90 de zile de la publicarea in „Viata medicala”.

Relatii suplimentare se pot obtine la Serviciul RUONS, tel.: 0253.23.72.33, int. 307.

DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI OLT scoate la CONCURS in conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completarile si modificarile ulterioare, un
post cu norma intreaga de medic primar confirmat in specialitatea Epidemiologie la Compartimentul Supraveghere epidemiologica si control boli transmisibile.

Dosarul de inscriere la concurs va cuprinde urmatoarele acte:

 • cerere in care se mentioneaza postul pentru care doreste sa concureze;
 • copie xerox de pe diploma de licenta si certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentisti, farmacisti, respectiv adeverinta de confirmare in gradul profesional pentru biologi,
  biochimisti sau chimisti;
 • copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul in curs;
 • dovada/inscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una din sanctiunile prevazute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile ulterioare;
 • acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in Anexa nr. 3 la ordin;
 • cazierul judiciar;
 • certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii pentru postul pentru care candideaza;
 • chitanta de plata a taxei de concurs;
 • copia actului de identitate in termen de valabilitate.

Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevazute la lit. d), f) si g) sunt valabile trei luni si se depun la dosar in termen de valabilitate.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist/primar in specialitatea postului. Inscrierile la concurs se fac la sediul unitatii, in termen de 15 zile calendaristice de la aparitia
acestui anunt, iar concursul se organizeaza in perioada cuprinsa intre 31 si 90 de zile de la publicarea in „Viata medicala”.

SERVICIUL DE AMBULANTA AL JUDETULUI CALARASI scoate la CONCURS in conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completarile si modificarile ulterioare, doua posturi cu norma intreaga de medic specialist confirmat in specialitatea Medicina de familie la Statia centrala de ambulanta Calarasi.

Dosarul de inscriere la concurs va cuprinde urmatoarele acte:

 • cerere in care se mentioneaza postul pentru care doreste sa concureze;
 • copie xerox de pe diploma de licenta si certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentisti, farmacisti, respectiv adeverinta de confirmare in gradul profesional pentru biologi,
  biochimisti sau chimisti;
 • copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul in curs;
 • dovada/inscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una din sanctiunile prevazute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile ulterioare;
 • acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in Anexa nr. 3 la ordin;
 • cazierul judiciar;
 • certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii pentru postul pentru care candideaza;
 • chitanta de plata a taxei de concurs;
 • copia actului de identitate in termen de valabilitate.

Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevazute la lit. d), f) si g) sunt valabile trei luni si se depun la dosar in termen de valabilitate.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist in specialitatea postului.
Inscrierile la concurs se fac la sediul unitatii, in termen de 15 zile calendaristice de la aparitia acestui anunt, iar concursul se organizeaza in perioada cuprinsa intre 31 si 90 de zile de la
publicarea in „Viata medicala”.

Relatii suplimentare se pot obtine la tel.: 0732.334.800, 0242.33.11.35, sau la sediul unitatii din Calarasi, str. Lalelelor nr. 2A.

SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CONSTANTA scoate la CONCURS in conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completarile si modificarile ulterioare, un
post cu norma intreaga de medic rezident ultimul an confirmat in specialitatea Pneumologie la Sectia Pneumologie II adulti.

Dosarul de inscriere la concurs va cuprinde urmatoarele acte:

 • cerere in care se mentioneaza postul pentru care doreste sa concureze;
 • copie xerox de pe diploma de licenta si certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentisti, farmacisti, respectiv adeverinta de confirmare in gradul profesional pentru biologi,
  biochimisti sau chimisti;
 • copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul in curs;
 • dovada/inscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una din sanctiunile prevazute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile ulterioare;
 • acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in Anexa nr. 3 la ordin;
 • cazierul judiciar;
 • certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii pentru postul pentru care candideaza;
 • chitanta de plata a taxei de concurs;
 • copia actului de identitate in termen de valabilitate.

Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevazute la lit. d), f) si g) sunt valabile trei luni si se depun la dosar in termen de valabilitate.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist in specialitatea postului. Inscrierile la concurs se fac la sediul unitatii, str. Sentinelei nr. 40, in termen de 15 zile calendaristice de la aparitia acestui anunt, iar concursul se organizeaza in perioada cuprinsa intre 31 si 90 de zile de la publicarea in „Viata medicala”.

SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ILFOV CONCURS in conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completarile si modificarile ulterioare, un post cu norma intreaga de medic specialist confirmat in specialitatea Chirurgie vasculara la Cabinetul de Chirurgie vasculara – Ambulatoriul integrat.

Dosarul de inscriere la concurs va cuprinde urmatoarele acte:

 • cerere in care se mentioneaza postul pentru care doreste sa concureze;
 • copie xerox de pe diploma de licenta si certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentisti, farmacisti, respectiv adeverinta de confirmare in gradul profesional pentru biologi,
  biochimisti sau chimisti;
 • copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul in curs;
 • dovada/inscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una din sanctiunile prevazute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile ulterioare;
 • acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in Anexa nr. 3 la ordin;
 • cazierul judiciar;
 • certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii pentru postul pentru care candideaza;
 • chitanta de plata a taxei de concurs;
 • copia actului de identitate in termen de valabilitate.

Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevazute la lit. d), f) si g) sunt valabile trei luni si se depun la dosar in termen de valabilitate.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist in specialitatea postului.
Inscrierile la concurs se fac la sediul unitatii, in termen de 15 zile calendaristice de la aparitia acestui anunt, iar concursul se organizeaza in perioada cuprinsa intre 31 si 90 de zile de la
publicarea in „Viata medicala”.

SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA BRASOV scoate la CONCURS in conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completarile si modificarile ulterioare, un
post cu norma intreaga de medic primar confirmat in specialitatea Medicina interna la Sectia clinica Medicina interna III – Pavilion Tractorul.

Dosarul de inscriere la concurs va cuprinde urmatoarele acte:

 • cerere in care se mentioneaza postul pentru care doreste sa concureze;
 • copie xerox de pe diploma de licenta si certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentisti, farmacisti, respectiv adeverinta de confirmare in gradul profesional pentru biologi,
  biochimisti sau chimisti;
 • copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul in curs;
 • dovada/inscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una din sanctiunile prevazute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile ulterioare;
 • acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in Anexa nr. 3 la ordin;
 • cazierul judiciar;
 • certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii pentru postul pentru care candideaza;
 • chitanta de plata a taxei de concurs;
 • copia actului de identitate in termen de valabilitate.

Taxa de concurs este de 150 de lei.

Documentele prevazute la lit. d), f) si g) sunt valabile trei luni si se depun la dosar in termen de valabilitate.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist/primar in specialitatea postului.
Inscrierile la concurs se fac la sediul unitatii, in termen de 15 zile calendaristice de la aparitia acestui anunt, iar concursul se organizeaza in perioada cuprinsa intre 31 si 90 de zile de la
publicarea in „Viata medicala”.

SPITALUL ORASENESC INEU (JUDETUL ARAD) scoate la CONCURS in conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completarile si modificarile ulterioare, urmatoarele posturi:

 • un post cu norma intreaga de medic specialist confirmat in specialitatea Medicina interna la Ambulatoriu Medicina interna;
 • un post cu norma intreaga de medic primar confirmat in specialitatea Medicina de laborator pentru Laboratorul de Analize medicale;
 • un post cu norma intreaga de farmacist cu drept de libera practica la Farmacia cu circuit inchis.

Dosarul de inscriere la concurs va cuprinde urmatoarele acte:

 • cerere in care se mentioneaza postul pentru care doreste sa concureze;
 • copie xerox de pe diploma de licenta si certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentisti, farmacisti, respectiv adeverinta de confirmare in gradul profesional pentru biologi,
  biochimisti sau chimisti;
 • copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul in curs;
 • dovada/inscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una din sanctiunile prevazute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile ulterioare;
 • acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in Anexa nr. 3 la ordin;
 • cazierul judiciar;
 • certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii pentru postul pentru care candideaza;
 • chitanta de plata a taxei de concurs;
 • copia actului de identitate in termen de valabilitate.

Taxa de concurs este de 150 de lei si se achita la casieria unitatii.
Documentele prevazute la lit. d), f) si g) sunt valabile trei luni si se depun la dosar in termen de valabilitate.
Tematica de concurs va fi afisata la sediul spitalului.
Inscrierile la concurs se fac la sediul unitatii, in termen de 15 zile calendaristice de la aparitia acestui anunt, iar concursul se organizeaza in perioada cuprinsa intre 31 si 90 de zile de la
publicarea in „Viata medicala”.
Relatii suplimentare se pot obtine la tel.: 0257.51.12.22/28.

SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ORADEA (JUDETUL BIHOR) scoate la CONCURS in conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completarile si modificarile ulterioare, urmatoarele posturi:

 • un post cu norma intreaga de medic specialist confirmat in specialitatea ATI la Sectia clinica ATI II;
 • un post cu norma intreaga de medic specialist confirmat in specialitatea Urologie la Sectia clinica Urologie.

Dosarul de inscriere la concurs va cuprinde urmatoarele acte:

 • cerere in care se mentioneaza postul pentru care doreste sa concureze;
 • copie xerox de pe diploma de licenta si certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentisti, farmacisti, respectiv adeverinta de confirmare in gradul profesional pentru biologi,
  biochimisti sau chimisti;
 • copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul in curs;
 • dovada/inscrisul din care sa rezulte ca  nu i-a fost aplicata una din sanctiunile prevazute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile ulterioare;
 • acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in Anexa nr. 3 la ordin;
 • cazierul judiciar;
 • certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii pentru postul pentru care candideaza;
 • chitanta de plata a taxei de concurs;
 • copia actului de identitate in termen de valabilitate.

Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevazute la lit. d), f) si g) sunt valabile trei luni si se depun la dosar in termen de valabilitate.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist in specialitatea postului.
Inscrierile la concurs se fac la sediul unitatii, in termen de 15 zile calendaristice de la aparitia acestui anunt, iar concursul se organizeaza in perioada cuprinsa intre 31 si 90 de zile de la
publicarea in „Viata medicala”.

SPITALUL MUNICIPAL „SF. DR. COSMA SI DAMIAN” RADAUTI (JUDETUL SUCEAVA) scoate la CONCURS in conformitate cu prevederile Ord. m.s.p. nr. 1.406/2006, coroborat cu prevederile art. 184 din Legea nr. 95/2006, urmatoarele functii:

 • sef Sectia Cardiologie;
 • sef Sectia Neonatologie;
 • sef Sectia ATI;
 • sef Laborator Radiologie si imagistica medicala.

Dosarul de inscriere la concurs va cuprinde urmatoarele acte:

 • cerere in care se mentioneaza functia pentru care doreste sa candideze;
 • copie xerox de pe diploma de studii;
 • adeverinta din care sa reiasa confirmarea in gradul profesional;
 • acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in Anexa nr. 2 la normele mentionate;
 • declaratie pe propria raspundere a candidatului, din care sa rezulte ca nu a fost condamnat penal pentru fapte ce-l fac incompatibil cu functia pentru care doreste sa concureze;
 • declaratie pe propria raspundere a candidatului, din care sa rezulte ca nu se afla in stare de incompatibilitate;
 • certificat privind starea de sanatate;
 • dovada/adeverinta din care sa rezulte ca in ultimii 2 ani nu a fost sanctionat de conducerea unitatilor in care si-a desfasurat activitatea sau de Colegiul Medicilor din Romania;
 • copie xerox a autorizatiei de libera practica sau a certificatului de membru al Colegiului Medicilor din Romania;
 • copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste confirmarea in specialitate si vechimea in specialitate;
 • un proiect de management privind evolutia viitoare a sectiei/laboratorului;
 • chitanta de plata a taxei de concurs.

Taxa de concurs este de 150 de lei.
La concurs se pot prezenta medici cu o vechime de cel putin 5 ani in specialitatea postului, specialitate pe care o practica in mod curent si in care sunt confirmati prin ordin al m.s.p. (vechimea
in specialitate decurge de la data confirmarii si incadrarii ca specialist).

Persoanele sanctionate in ultimii 2 ani de unitatile la care au fost angajate sau de Colegiul Medicilor din Romania, precum si cele carora le-a incetat contractul de administrare in conditiile
stabilite la art. 5, lit. b), c) sau d) nu pot participa la concurs.

Concursul sau examenul va consta in urmatoarele probe: interviu – sustinerea proiectului de management, proba scrisa, proba clinica sau practica.
Proba scrisa a concursului se sustine dupa subiecte din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare si legislatia secundara aferenta.
Proba clinica sau proba practica se sustine pe baza metodologiei stabilite pentru obtinerea titlului de medic specialist.
Inscrierile la concurs se fac la sediul unitatii, Calea Bucovinei nr. 34A, in termen de 15 zile de la aparitia acestui anunt, iar concursul se organizeaza in termen de minimum 30 de zile si maximum
90 de zile de la publicarea in „Viata medicala”.

Relatii suplimentare se pot obtine la tel.: 0230.56.40.67, int. 217.

SPITALUL DE BOLI CRONICE SMEENI (JUDETUL BUZAU) scoate la CONCURS in conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completarile si modificarile ulterioare, un
post cu norma intreaga de medic in specialitatea Epidemiologie la Compartimentul SPIAAM.

La concurs se pot prezenta medici cu drept de libera practica, specialisti sau primari confirmati in specialitatea respectiva, rezidenti aflati in ultimul an de pregatire in specialitatea in care se
publica postul.

Dosarul de inscriere la concurs va cuprinde urmatoarele acte:

 • cerere in care se mentioneaza postul pentru care doreste sa concureze;
 • copie xerox de pe diploma de licenta si certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentisti, farmacisti, respectiv adeverinta de confirmare in gradul profesional pentru biologi,
  biochimisti sau chimisti;
 • copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul in curs;
 • dovada/inscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una din sanctiunile prevazute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile ulterioare;
 • acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in Anexa nr. 3 la ordin;
 • cazierul judiciar;
 • certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii pentru postul pentru care candideaza;
 • chitanta de plata a taxei de concurs;
 • copia actului de identitate in termen de valabilitate.

Taxa de concurs este de 150 de lei si se achita la casieria unitatii.
Documentele prevazute la lit. d), f) si g) sunt valabile trei luni si se depun la dosar in termen de valabilitate.
Tematica de concurs va fi afisata la sediul spitalului si pe site-ul acestuia.
Inscrierile la concurs se fac la sediul unitatii, in termen de 15 zile calendaristice de la aparitia acestui anunt, iar concursul se organizeaza in perioada cuprinsa intre 31 si 90 de zile de la
publicarea in „Viata medicala”.

SPITALUL MUNICIPAL GHEORGHENI (JUDETUL HARGHITA) scoate la CONCURS in conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completarile si modificarile ulterioare,
urmatoarele posturi:

 • un post cu norma intreaga de medic in specialitatea Pediatrie la Sectia Pediatrie;
 • un post cu norma intreaga de medic in specialitatea Medicina de urgenta la CPU;
 • un post cu norma intreaga de medic in specialitatea Pneumologie.

La concurs se pot prezenta medici cu drept de libera practica, specialisti sau primari confirmati in specialitatea respectiva, rezidenti aflati in ultimul an de pregatire in specialitatea in care se
publica postul.
Dosarul de inscriere la concurs va cuprinde urmatoarele acte:

 • cerere in care se mentioneaza postul pentru care doreste sa concureze;
 • copie xerox de pe diploma de licenta si certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentisti, farmacisti, respectiv adeverinta de confirmare in gradul profesional pentru biologi,
  biochimisti sau chimisti;
 • copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul in curs;
 • dovada/inscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una din sanctiunile prevazute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile ulterioare;
 • acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in Anexa nr. 3 la ordin;
 • cazierul judiciar;
 • certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii pentru postul pentru care candideaza;
 • chitanta de plata a taxei de concurs;
 • copia actului de identitate in termen de valabilitate.

Taxa de concurs este de 150 de lei si se achita la sediul spitalului.
Documentele prevazute la lit. d), f) si g) sunt valabile trei luni si se depun la dosar in termen de valabilitate.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist in specialitatea postului, postata pe site-ul: www.spitalgh.ro
Inscrierile la concurs se fac la sediul unitatii, bd. Lacu Rosu nr. 16, Biroul RUNOS, in termen de 15 zile calendaristice de la aparitia acestui anunt, iar concursul se organizeaza in perioada
cuprinsa intre 31 si 90 de zile de la publicarea in „Viata medicala”.

Relatii suplimentare se pot obtine la tel.: 0266.36.40.08, int. 1024.

SPITALUL MUNICIPAL „DR. EUGEN NICOARA” REGHIN (JUDETUL MURES) scoate la CONCURS in conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completarile si modificarile ulterioare, un post cu norma intreaga de medic specialist confirmat in specialitatea ATI la Compartimentul ATI.

Dosarul de inscriere la concurs va cuprinde urmatoarele acte:

 • cerere in care se mentioneaza postul pentru care doreste sa concureze;
 • copie xerox de pe diploma de licenta si certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentisti, farmacisti, respectiv adeverinta de confirmare in gradul profesional pentru biologi,
  biochimisti sau chimisti;
 • copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul in curs;
 • dovada/inscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una din sanctiunile prevazute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile ulterioare;
 • acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in Anexa nr. 3 la ordin;
 • cazierul judiciar;
 • certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii pentru postul pentru care candideaza;
 • chitanta de plata a taxei de concurs;
 • copia actului de identitate in termen de valabilitate.

Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevazute la lit. d), f) si g) sunt valabile trei luni si se depun la dosar in termen de valabilitate.
Tematica de concurs va fi afisata la sediul spitalului.
Inscrierile la concurs se fac la sediul unitatii, in termen de 15 zile calendaristice de la aparitia acestui anunt, iar concursul se organizeaza in perioada cuprinsa intre 31 si 90 de zile de la
publicarea in „Viata medicala”.

SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICA-GINECOLOGIE „DR. IOAN AUREL SBARCEA” BRASOV scoate la CONCURS in conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completarile si modificarile ulterioare, urmatoarele posturi:

 • un post cu norma intreaga de medic primar confirmat in specialitatea Obstetrica-ginecologie la Sectia Obstetrica-ginecologie III;
 • un post cu norma intreaga de medic specialist confirmat in specialitatea Obstetricaginecologie la Sectia Obstetrica-ginecologie III.

Dosarul de inscriere la concurs va cuprinde urmatoarele acte:

 • cerere in care se mentioneaza postul pentru care doreste sa concureze;
 • copie xerox de pe diploma de licenta si certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentisti, farmacisti, respectiv adeverinta de confirmare in gradul profesional pentru biologi,
  biochimisti sau chimisti;
 • copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul in curs;
 • dovada/inscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una din sanctiunile prevazute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile ulterioare;
 • acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in Anexa nr. 3 la ordin;
 • cazierul judiciar;
 • certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii pentru postul pentru care candideaza;
 • chitanta de plata a taxei de concurs;
 • copia actului de identitate in termen de valabilitate.

Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevazute la lit. d), f) si g) sunt valabile trei luni si se depun la dosar in termen de valabilitate.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist/primar in specialitatea postului.
Inscrierile la concurs se fac la sediul unitatii, str. Gh. Baritiu nr. 36, in termen de 15 zile calendaristice de la aparitia acestui anunt, iar concursul se organizeaza in perioada cuprinsa intre 31
si 90 de zile de la publicarea in „Viata medicala”.

Share.

1 Comment

 1. Pingback: Ultimele posturi de cadre medicale scoase la concurs in tara • VoxMedical | Viata si sanatate

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.