Ultimele posturi pentru cadrele medicale scoase la concurs in tara

1

Ministerul Sanatatii a facut public ultimele posturi pentru cadrele medicale scoase la concurs in tara, actualizate din 24 august 2018, in conformitate cu legile in vigoare:

UNITATEA MILITARA 01961 OTOPENI din cadrul Ministerului Apararii Nationale scoate la CONCURS in conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completarile si modificarile ulterioare, un post cu norma intreaga de medic specialist confirmat in specialitatea Medicina generala, comanda, Detasamentul Cautare, salvare si evacuare medicala, Grupul 90 Operational.

Candidatii declarati „admis” in urma concursului vor fi chemati/rechemati in activitate in corpul ofiterilor si vor dobandi calitatea de cadru militar in activitate, cu drepturile si obligatiile care
decurg din aceasta.

Conditiile generale pentru selectionarea candidatilor in vederea chemarii/rechemarii in activitate, in corpul ofiterilor, sunt prevazute la Anexa nr. 1, art. 1, alin. (1), lit. a) – lit. j) din Ord.
ministrului apararii nationale nr. M.70/2016, publicat in Monitorul Oficial nr. 421/2016.

Indeplinirea conditiilor prevazute la art. 1, alin. (1), lit. a), c), e)-g), i si j) se declara pe proprie raspundere, in cuprinsul cererii de inscriere la selectie.
Conditiile specifice pentru ocuparea postului sunt:

1) sa fie absolventi cu diploma de licenta ai unei institutii de invatamant superior medical acreditate;
2) sa detina certificat de membru al colegiului de profil cu drept de libera practica, potrivit relementarilor in vigoare;
3) sa fie confirmat ca medic specialist in specialitatea medicala corespunzatoare postului vacant, nu a fost sanctionat si nu se afla sub efectul vreunei sanctiuni dintre cele prevazute in Legea
nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
4) nivelul de acces la informatii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al persoanei care doreste sa candideze privind verificarea in vederea obtinerii autorizatiei de acces
la informatii clasificate sau a certificatului de securitate, in situatia in care va fi declarata „admis”.

Candidatii vor depune la sediul UM 01961 Otopeni dosarul de inscriere la concurs va cuprinde urmatoarele documente:
a) cerere de inscriere la selectie, adresata comandantului UM 01961 Otopeni – document tipizat;
b) copie xerox de pe diploma de licenta si certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentisti, farmacisti, respectiv adeverinta de confirmare in gradul profesional pentru biologi,
biochimisti sau chimisti cu viza pe anul in curs;
c) copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul in curs;
d) dovada/inscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una din sanctiunile prevazute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau
e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in Anexa nr. 3 la Ord. m.s. nr. 869/2015;
f) certificat de cazier judiciar in original;
g) adeverinta eliberata de medicul de familie din care sa rezulte antecedentele medicale
patologice si faptul ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii
pentru postul pentru care candideaza;
h) chitanta de plata a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate in termen de valabilitate;
j) copia certificatului de nastere;
k) fisa de examinare medicala – document tipizat;
l) fisa cu principalele date de stare civila – document tipizat;
m) copia politei de asigurare malpraxis, dupa caz;
n) formular de baza – date personale – document tipizat;
o) acordul scris al persoanei care doreste sa candideze privind verificarea in vederea
obtinerii autorizatiei de acces la informatii clasificate sau a certificatului de securitate,
corespunzator fisei postului, in conditiile in care este declarata „admis” la concurs.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Actele prevazute a fi depuse in copie se prezinta insotite de documentele originale pentru a
fi certificate pentru conformitate cu originalul de catre Compartimentul Resurse Umane al UM
01961 Otopeni, iar documentele tipizate se asigura candidatilor prin grija structurii care organizeaza
selectia. Documentele prevazute la lit. d), f) si g) sunt valabile trei luni si se depun la dosar in
termen de valabilitate.
Procedura de concurs presupune parcurgerea urmatoarelor etape:
– inscrierea la concurs – se face la sediul UM 01961 Otopeni, str. Zborului nr. 1, jud. Ilfov,
in termen de 15 zile calendaristice de la aparitia acestui anunt in „Viata medicala”;
– selectia dosarelor de concurs se realizeaza in termen de 5 zile lucratoare de la data
expirarii termenului de inscriere la selectie, perioada in care candidatii ale caror dosare sunt
incomplete le pot completa;
– afisarea rezultatelor verificarii indeplinirii conditiilor de participare la preselectie se
afiseaza la sediul unitatii organizatoare in cel mult 24 de ore de la expirarea termenului pentru
selectia dosarelor de concurs;
– contestatiile privind dosarele respinse se adreseaza, in termen de doua zile lucratoare din
momentul afisarii rezultatului selectiei, comandantului unitatii militare organizatoare;
– solutionarea contestatiilor – in termen de doua zile lucratoare de la depunerea contestatiei;
– probele eliminatorii de aptitudini si concursul se organizeaza in perioada cuprinsa intre 31
si 90 de zile de la publicare.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist in specialitatea postului.
Candidatii declarati „admis” in urma selectiei dosarelor de concurs vor parcurge preselectia
– 3 (trei) probe eliminatorii de aptitudini ce se vor desfasura in urmatoarea ordine: a) evaluarea
psihologica; b) evaluarea nivelului pregatirii fizice; c) examinare medicala, specifice personalului
aeronavigant. La fiecare proba eliminatorie participa numai candidatii care au fost declarati „admis”
la proba anterioara.
Candidatii declarati „apt” si „admis” in urma desfasurarii tuturor probelor de aptitudini pot
participa la concursul pentru ocuparea postului vacant, care consta in parcurgerea unei probe
teoretice si a unei probe practice.
Informatii suplimentare privind conditiile generale si specifice pentru ocuparea postului,
locul, data si ora desfasurarii probelor eliminatorii de aptitudini, baremele de promovare a acestora,
precum si organizarea concursului se pot obtine la sediul UM 01961 Otopeni, str. Zborului nr. 1, si
pe site-ul: www.roaf.ro. Persoana de contact: Malaelea Geanina, tel.: 021.350.51.13, int. 519, sau
Tudose Dragos, tel.: 021.350.51.13, int. 183.

UNITATEA MILITARA 01048 SFANTU GHEORGHE din cadrul Ministerului Apararii Nationale scoate la CONCURS in conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completarile si modificarile ulterioare, un post cu norma intreaga de medic specialist confirmat in specialitatea Medicina de familie la Asigurare medicala.
Conditiile generale pentru ocuparea postului sunt:
1) detinerea cetateniei romane, a cetateniei altor state membre ale Uniunii Europene sau a
statelor apartinand Spatiului Economic European si a domiciliului in Romania;
2) cunoasterea limbii romane, scris si vorbit;
3) detinerea capacitatii depline de exercitiu;
4) detinerea unei stari de sanatate corespunzatoare postului, atestata pe baza adeverintei
medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
5) persoana care doreste sa candideze trebuie sa nu fi fost condamnata definitiv pentru
savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in
legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a
unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea postului, cu
exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.
Conditiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:
a) sa fie absolventi cu diploma de licenta ai unei institutii de invatamant superior medical
Medicina generala/Medicina de familie;
b) persoana sa nu se gaseasca in vreunul dintre cazurile de nedemnitate sau incompatibilitate
prevazute de Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile
si completarile ulterioare;
c) persoana sa fie apta din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei de medic;
d) sa fie membra a Colegiului Medicilor din Romania cu drept de libera practica, potrivit
relementarilor in vigoare;
e) sa fie confirmat ca medic specialist in specialitatea Medicina de familie;
f) nivelul de acces la informatii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris
al persoanei care doreste sa candideze privind verificarea in vederea obtinerii autorizatiei de acces
la informatii clasificate sau a certificatului de securitate, in situatia in care va fi declarata „admis”;
g) sa detina o asigurare de malpraxis pentru cazurile de raspundere civila profesionala pentru
prejudicii cauzate prin actul medical, valabila.
Dosarul de inscriere la concurs va cuprinde urmatoarele acte:
a) cerere de inscriere la selectie, adresata comandantului UM 01048 Sfantu Gheorghe, in
care se mentioneaza postul pentru care doreste sa concureze – document tipizat;
b) copie xerox de pe diploma de licenta si certificatul de specialist sau primar pentru medici,
medici dentisti, farmacisti, respectiv adeverinta de confirmare in gradul profesional pentru biologi,
biochimisti sau chimisti cu viza pe anul in curs;
c) copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul in curs;
d) dovada/inscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una din sanctiunile prevazute la
art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau
e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile
ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in Anexa nr. 3 la Ord. m.s. nr.
869/2015;
f) certificat de cazier judiciar in original;
g) adeverinta eliberata de medicul de familie din care sa rezulte antecedentele medicale
patologice si faptul ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii
pentru postul pentru care candideaza;
h) copie de pe chitanta de plata a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate in termen de valabilitate;
j) acordul scris al persoanei care doreste sa candideze privind verificarea in vederea obtinerii
autorizatiei de acces la informatii clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzator fisei
postului, in conditiile in care este declarata „admis” la concurs.
Taxa de concurs este de 150 de lei si se achita la casieria unitatii.
Actele prevazute a fi depuse in copie se prezinta insotite de documentele originale pentru a
fi certificate pentru conformitate cu originalul de catre Compartimentul Resurse Umane al UM
01048 Sfantu Gheorghe. Documentele prevazute la lit. d), f) si g) sunt valabile trei luni si se depun
la dosar in termen de valabilitate.
Procedura de concurs presupune parcurgerea urmatoarelor etape:
– inscrierea la concurs – se face la sediul UM 01048 Sfantu Gheorghe, str. Armata Romana
nr. 33-35, jud. Covasna, in termen de 15 zile calendaristice de la aparitia acestui anunt in „Viata
medicala”, in zilele lucratoare in intervalul 8,30-15,30. In cazul in care ultima zi de inscriere
coincide cu o zi nelucratoare, candidatii vor putea depune dosarele de inscriere inclusiv in prima zi
lucratoare dupa expirarea celor 15 zile lucratoare, in intervalul 8,30-15,30;
– selectia dosarelor de concurs se realizeaza in termen de 5 zile lucratoare de la data
expirarii termenului de inscriere la selectie, perioada in care candidatii ale caror dosare sunt
incomplete le pot completa;
– afisarea rezultatelor verificarii indeplinirii conditiilor de participare la preselectie se
afiseaza la sediul unitatii organizatoare in cel mult 24 de ore de la expirarea termenului pentru
selectia dosarelor de concurs;
– contestatiile privind dosarele respinse se adreseaza, in termen de doua zile lucratoare din
momentul afisarii rezultatului selectiei, comandantului unitatii militare organizatoare;
– solutionarea contestatiilor – in termen de doua zile lucratoare de la depunerea contestatiei;
– concursul se organizeaza in perioada cuprinsa intre 31 si 90 de zile de la publicarea in
„Viata medicala”.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist in specialitatea postului,
postata pe site-ul MS.
Relatii suplimentare se pot obtine la Compartimentul Personal, tel.: 0267.35.22.35, int. 104.

COLEGIUL NATIONAL MILITAR „ALEXANDRU IOAN CUZA” CONSTANTA scoate la CONCURS in conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completarile si modificarile ulterioare si ale Ord. ministrului apararii nationale nr. M.70/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, un post cu norma intreaga de medic specialist confirmat in specialitatea Pediatrie (medic sef) la Asigurare medicala la echipa de comanda – functie militara, gradul functiei locotenent-colonel.

Dosarul de inscriere la concurs va cuprinde documentele prevazute la art. 3 din Anexa 2 la
Ord. ministrului apararii nationale nr. M.70/2016, completat cu documentele prevazute la art. 6,
alin. 2, lit. d) din Anexa nr. 1 la Ord. m.s. nr. 869/2015, cu modificarile si completarile ulterioare,
astfel:
a) cerere de inscriere la selectie, in care candidatul mentioneaza postul pentru ocuparea
caruia doreste sa participe la selectie – document tipizat;
b) copie xerox de pe diploma de licenta si certificatul de specialist sau primar pentru medici,
medici dentisti, farmacisti, respectiv adeverinta de confirmare in gradul profesional pentru biologi,
biochimisti sau chimisti cu viza pe anul in curs;
c) copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul in curs;
d) dovada/inscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una din sanctiunile prevazute la
art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau
e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile
ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in Anexa nr. 3 la Ord. m.s. nr.
869/2015;
f) certificat de cazier judiciar in original;
g) adeverinta eliberata de medicul de familie din care sa rezulte antecedentele medicale
patologice si faptul ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii
pentru postul pentru care candideaza;
h) chitanta de plata a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate in termen de valabilitate;
j) copia certificatului de nastere;
k) fisa de examinare medicala – document tipizat;
l) fisa cu principalele date de stare civila – document tipizat;
m) copia politei de asigurare malpraxis;
n) formular de baza – date personale – document tipizat.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele tipizate se asigura candidatilor prin grija unitatii, se completeaza de catre
candidati si se depun la dosar in termenul legal, cu exceptia fisei de examinare medicala. Actele
prevazute a fi depuse in copie se prezinta si in original si se restituie dupa certificarea copiilor.
Documentele prevazute la lit. d), f) si g) sunt valabile trei luni si se depun la dosar in termen de
valabilitate.
Preselectia, in sensul prevazut de M.70/2016, consta in parcurgerea urmatoarelor probe
eliminatorii de aptitudini: a) evaluarea psihologica; b) evaluarea nivelului pregatirii fizice; c)
examinare medicala. La examinarea psihologica participa numai candidatii declarati „admis” in
urma verificarii dosarelor de inscriere. Probele de aptitudini se desfasoara in ordinea prevazuta mai
sus, iar la fiecare proba participa numai candidatii care au fost declarati „admis” la proba anterioara.
Baremele de promovare ale evaluarii psihologice si ale nivelului pregatirii fizice, locul si
perioada desfasurarii lor se vor comunica ulterior.
Examinarea medicala se desfasoara in conformitate cu prevederile Ordinului nr.
M.55/107/2.587/C/10.357/210/496/831/2014 pentru aprobarea baremelor medicale privind
efectuarea examenului medical pentru admiterea in unitatile/institutiile de invatamant militar, de
informatii, de ordine publica si de securitate nationala, pe perioada scolarizarii elevilor si studentilor
in unitatile/institutiile de invatamant militar, de informatii, de ordine publica si de securitate
nationala, pentru ocuparea functiilor de soldat/gradat profesionist, precum si pentru candidatii care
urmeaza a fi chemati/rechemati/incadrati in randul cadrelor militare in activitate/politistilor in
serviciu/functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, cu
modificarile si completarile ulterioare.
Locul si perioada desfasurarii examinarii medicale se vor comunica ulterior.
Tematica de concurs va fi cea pentru examenul de medic specialist specialitatea Pediatrie
pentru anul 2018 si va fi afisata la sediul unitatii.
Persoana care va fi declarata castigatoare in urma selectiei va fi chemata/rechemata in
activitate in corpul ofiterilor si va dobandi calitatea de cadru militar in activitate, cu drepturile si
obligatiile care decurg din aceasta.
Depunerea dosarelor se face la sediul Colegiului National Militar „Alexandru Ioan Cuza”,
str. Dezrobirii nr. 80, Constanta, cod postal 900243, in termen de 15 zile calendaristice de la data
aparitiei acestui anunt in „Viata medicala”. In perioada de 5 zile lucratoare de la data expirarii
termenului de depunere a dosarelor se va face verificarea conditiilor de participare la preselectie si
se pot completa dosarele incomplete. Concursul se va organiza si se va desfasura in perioada
cuprinsa intre 31 si 90 de zile de la publicarea in „Viata medicala”, la o data anuntata ulterior.
Relatii suplimentare se pot obtine la tel.: 0241.65.56.50, int. 246.

UNITATEA MILITARA 01225 PITESTI din cadrul Ministerului Apararii Nationale scoate la CONCURS in conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completarile si modificarile ulterioare, un post cu norma intreaga de medic specialist confirmat in specialitatea Medicina de familie (medic sef) – functie militara.

Incadrarea postului vacant a fost aprobat prin „Memorandumul cu tema: Aprobarea ocuparii,
prin concurs sau examen, a unor posturi vacante sau temporar vacante din structurile Ministerului
Apararii Nationale, potrivit prevederilor art. 14, alin (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
90/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si
prorogarea unor termene”, nr. C(S)105 din 12.01.2018.
In conformitate cu prevederile art. 2 din Ordinul ministrului apararii nationale nr.
M.70/2016, pentru aprobarea „Conditiilor si a Metodologiei privind chemarea/rechemarea in
activitate, in corpul ofiterilor, in vederea ocuparii posturilor de medic, medic dentist, farmacist,
biolog, biochimist si chimist, in unitatile si structurile sanitare din reteaua Ministerului Apararii
Nationele”, organizarea si desfasurarea selectiei pentru incadrarea postului vacant se realizeaza in
baza aprobarii ministrului apararii nationale (ordonatorul principal de credite).
Colegiul medicilor din judetul Arges a avizat favorabil organizarea concursului de ocupare a
postului vacant de medic sef, medicina de familie, functie militara in baza adresei nr.
385/13.06.2018.
Candidatii declarati castigatori in urma concursului vor fi chemati/rechemati in activitate in
corpul ofiterilor si vor dobandi calitatea de cadru militar in activitate, cu drepturile si obligatiile care
decurg din aceasta.
Conditiile generale si specifice pentru selectionarea candidatilor in vederea
chemarii/rechemarii in activitate, in corpul ofiterilor, sunt prevazute in art. 1 si art. 2 din Anexa 1 la
Ord. ministrului apararii nationale nr. M.70/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, publicat
in Monitorul Oficial nr. 421/2016.
Candidatii vor depune la sediul UM 01225 Pitesti dosarul de inscriere care va cuprinde
documentele prevazute la art. 3 din Anexa 2 la Ord. ministrului apararii nationale nr. M.70/2016,
publicat in Monitorul Oficial nr. 421/2016 si:
a) cerere in care se mentioneaza postul pentru care doreste sa concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licenta si certificatul de specialist sau primar pentru medici,
medici dentisti, farmacisti, respectiv adeverinta de confirmare in gradul profesional pentru biologi,
biochimisti sau chimisti;
c) copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul in curs;
d) dovada/inscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una din sanctiunile prevazute la
art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau
e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile
ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic
pentru exercitarea activitatii pentru postul pentru care candideaza;
h) chitanta de plata a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate in termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Actele prevazute a fi depuse in copie se prezinta insotite de documentele originale pentru a
fi certificate pentru conformitate cu originalul de catre Compartimentul Resurse Umane al unitatii,
iar documentele tipizate se asigura candidatilor prin grija structurii care organizeaza selectia.
Documentele prevazute la lit. d), f) si g) sunt valabile trei luni si se depun la dosar in termen de
valabilitate.
Inscrierea la concurs se face la sediul UM 01225 Pitesti, in termen de 15 zile calendaristice
de la aparitia acestui anunt si postarea lui la sediul unitatii la punctul de relatii cu publicul. Selectia
dosarelor de concurs se realizeaza in termen de 5 zile lucratoare de la data expirarii termenului de
inscriere la selectie, perioada in care candidatii ale caror dosare sunt incomplete le pot completa.
Probele eliminatorii de aptitudini si concursul se organizeaza in perioada cuprinsa intre 31 si 90 de
zile de la publicarea in „Viata medicala”.
Candidatii declarati „admis” in urma selectiei dosarelor de concurs vor parcurge preselectia
– 3 (trei) probe eliminatorii de aptitudini ce se vor desfasura in urmatoarea ordine: a) evaluarea
psihologica; b) evaluarea nivelului pregatirii fizice; c) examinare medicala. La fiecare proba
eliminatorie participa numai candidatii care au fost declarati „admis” la proba anterioara.
Candidatii declarati „apt” si „admis” in urma desfasurarii tuturor probelor de aptitudini pot
participa la concursul pentru ocuparea postului vacant, care consta in parcurgerea unei probe
teoretice si a unei probe practice.
Informatii suplimentare privind conditiile generale si specifice pentru ocuparea postului,
continutul dosarului de inscriere, locul, data si ora desfasurarii probelor eliminatorii de aptitudini,
baremele de promovare a acestora, tematica precum si data concursului se pot obtine la sediul UM
01225 Pitesti, str. Trivale nr. 16, jud. Arges si pe site-ul: www.forter.ro. Persoana de contact
Mavrodin Delia-Elena, tel.: 0248.21.59.00, int. 170.

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA RESITA (JUDETUL CARAS-SEVERIN) scoate la CONCURS in conformitate cu prevederile legale, functia de sef Centrul de Hemodializa renala.

Dosarul de inscriere la concurs va cuprinde urmatoarele acte:
a) cerere in care se mentioneaza functia pentru care doreste sa candideze;
b) copie xerox de pe diploma de studii;
c) adeverinta din care sa reiasa confirmarea in gradul profesional;
d) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in Anexa nr. 2 la normele
mentionate;
e) declaratie pe propria raspundere a candidatului, din care sa rezulte ca nu a fost condamnat
penal pentru fapte ce-l fac incompatibil cu functia pentru care doreste sa concureze;
f) declaratie pe propria raspundere a candidatului, din care sa rezulte ca nu se afla in stare de
incompatibilitate;
g) certificat privind starea de sanatate;
h) dovada/adeverinta din care sa rezulte ca in ultimii 5 ani nu a fost sanctionat de
conducerea unitatilor in care si-a desfasurat activitatea sau de Colegiul Medicilor din Romania;
i) copie xerox a autorizatiei de libera practica sau certificatul de membru al Colegiului
Medicilor din Romania;
j) copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste confirmarea in
specialitate si vechimea in specialitate;
k) un proiect de management privind evolutia viitoare a ambulatoriului;
l) chitanta de plata a taxei de concurs.
Taxa de concurs este de 150 de lei si se va achita la casieria spitalului.
Inscrierile la concurs se fac in termen de 15 zile de la aparitia acestui anunt, iar concursul se
organizeaza dupa 30 de zile de la publicarea in „Viata medicala”.
Relatii suplimentare se pot obtine la Serviciul RUNOS, tel.: 0255.22.78.30.

UNITATEA MILITARA 02492 TARGOVISTE din cadrul Ministerului Apararii Nationale scoate la CONCURS in conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completarile si modificarile ulterioare, un post cu norma intreaga de medic specialist confirmat in specialitatea Medicina de familie (medic sef) – functie militara.

Candidatii declarati castigatori in urma concursului vor fi chemati/rechemati in activitate in
corpul ofiterilor si vor dobandi calitatea de cadru militar in activitate, cu drepturile si obligatiile care
decurg din aceasta.
Conditiile generale si specifice pentru selectionarea candidatilor in vederea
chemarii/rechemarii in activitate, in corpul ofiterilor, sunt prevazute in art. 1 si art. 2 din Anexa 1 la
Ord. ministrului apararii nationale nr. M.70/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, publicat
in Monitorul Oficial nr. 421/2016.
Candidatii vor depune la sediul UM 02492 Targoviste dosarul de inscriere care va cuprinde
documentele prevazute la art. 3 din Anexa 2 la Ord. ministrului apararii nationale nr. M.70/2016,
publicat in Monitorul Oficial nr. 421/2016 si:
a) cerere in care se mentioneaza postul pentru care doreste sa concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licenta si certificatul de specialist sau primar pentru medici,
medici dentisti, farmacisti, respectiv adeverinta de confirmare in gradul profesional pentru biologi,
biochimisti sau chimisti;
c) copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul in curs;
d) dovada/inscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una din sanctiunile prevazute la
art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau
e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile
ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic
pentru exercitarea activitatii pentru postul pentru care candideaza;
h) chitanta de plata a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate in termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Actele prevazute a fi depuse in copie se prezinta insotite de documentele originale pentru a
fi certificate pentru conformitate cu originalul de catre Compartimentul Resurse Umane al unitatii,
iar documentele tipizate se asigura candidatilor prin grija structurii care organizeaza selectia.
Documentele prevazute la lit. d), f) si g) sunt valabile trei luni si se depun la dosar in termen de
valabilitate.
Inscrierea la concurs se face la sediul UM 02492 Targoviste, in termen de 15 zile
calendaristice de la aparitia acestui anunt si postarea lui la sediul unitatii la punctul de relatii cu
publicul. Selectia dosarelor de concurs se realizeaza in termen de 5 zile lucratoare de la data
expirarii termenului de inscriere la selectie, perioada in care candidatii ale caror dosare sunt
incomplete le pot completa. Probele eliminatorii de aptitudini si concursul se organizeaza in
perioada cuprinsa intre 31 si 90 de zile de la publicarea in „Viata medicala”.
Candidatii declarati „admis” in urma selectiei dosarelor de concurs vor parcurge preselectia
– 3 (trei) probe eliminatorii de aptitudini ce se vor desfasura in urmatoarea ordine: a) evaluarea
psihologica; b) evaluarea nivelului pregatirii fizice; c) examinare medicala. La fiecare proba
eliminatorie participa numai candidatii care au fost declarati „admis” la proba anterioara.
Candidatii declarati „apt” si „admis” in urma desfasurarii tuturor probelor de aptitudini pot
participa la concursul pentru ocuparea postului vacant, care consta in parcurgerea unei probe
teoretice si a unei probe practice.
Informatii suplimentare privind conditiile generale si specifice pentru ocuparea postului,
continutul dosarului de inscriere, locul, data si ora desfasurarii probelor eliminatorii de aptitudini,
baremele de promovare a acestora, tematica precum si data concursului se pot obtine la sediul UM
02492 Targoviste, str. Nicolae Balcescu nr. 2-4, jud. Dambovita si pe site-ul: www.forter.ro.
Persoana de contact Suslov Adrian, tel.: 0245.61.43.53.

UNITATEA MILITARA 01766 BUCURESTI din cadrul Ministerului Apararii Nationale scoate la CONCURS in conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completarile si modificarile ulterioare, un post cu norma intreaga de medic specialist confirmat in specialitatea Medicina de familie (medic sef) – functie militara.
Incadrarea postului vacant a fost aprobat prin „Memorandumul cu tema: Aprobarea ocuparii,
prin concurs sau examen, a unor posturi vacante sau temporar vacante din structurile Ministerului
Apararii Nationale, potrivit prevederilor art. 14, alin (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
90/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unro acte normative si
prorogarea unor termene”, nr. C(S)105 din 12.01.2018.
In conformitate cu prevederile art. 2 din Ordinul ministrului apararii nationale nr.
M.70/2016, pentru aprobarea „Conditiilor si a Metodologiei privind chemarea/rechemarea in
activitate, in corpul ofiterilor, in vederea ocuparii posturilor de medic, medic dentist, farmacist,
biolog, biochimist si chimist, in unitatile si structurile sanitare din reteaua Ministerului Apararii
Nationele”, organizarea si desfasurarea selectiei pentru incadrarea postului vacant se realizeaza in
baza aprobarii ministrului apararii nationale (ordonatorul principal de credite), transmisa unitatii
noastre pe cale ierarhica.
Candidatii declarati castigatori in urma concursului vor fi chemati/rechemati in activitate in
corpul ofiterilor si vor dobandi calitatea de cadru militar in activitate, cu drepturile si obligatiile care
decurg din aceasta.
Conditiile generale si specifice pentru selectionarea candidatilor in vederea
chemarii/rechemarii in activitate, in corpul ofiterilor, sunt prevazute in art. 1 si art. 2 din Anexa 1 la
Ord. ministrului apararii nationale nr. M.70/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, publicat
in Monitorul Oficial nr. 421/2016.
Candidatii vor depune la sediul UM 01766 Bucuresti dosarul de inscriere care va cuprinde
documentele prevazute la art. 3 din Anexa 2 la Ord. ministrului apararii nationale nr. M.70/2016,
publicat in Monitorul Oficial nr. 421/2016 si:
a) cerere in care se mentioneaza postul pentru care doreste sa concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licenta si certificatul de specialist sau primar pentru medici,
medici dentisti, farmacisti, respectiv adeverinta de confirmare in gradul profesional pentru biologi,
biochimisti sau chimisti;
c) copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul in curs;
d) dovada/inscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una din sanctiunile prevazute la
art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau
e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile
ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic
pentru exercitarea activitatii pentru postul pentru care candideaza;
h) chitanta de plata a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate in termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Actele prevazute a fi depuse in copie se prezinta insotite de documentele originale pentru a
fi certificate pentru conformitate cu originalul de catre Compartimentul Resurse Umane al unitatii,
iar documentele tipizate se asigura candidatilor prin grija structurii care organizeaza selectia.
Documentele prevazute la lit. d), f) si g) sunt valabile trei luni si se depun la dosar in termen de
valabilitate.
Inscrierea la concurs se face la sediul UM 01766 Bucuresti, in termen de 15 zile
calendaristice de la aparitia acestui anunt si postarea lui la sediul unitatii la punctul de relatii cu
publicul. Selectia dosarelor de concurs se realizeaza in termen de 5 zile lucratoare de la data
expirarii termenului de inscriere la selectie, perioada in care candidatii ale caror dosare sunt
incomplete le pot completa. Probele eliminatorii de aptitudini si concursul se organizeaza in
perioada cuprinsa intre 31 si 90 de zile de la publicarea in „Viata medicala”.
Candidatii declarati „admis” in urma selectiei dosarelor de concurs vor parcurge preselectia
– 3 (trei) probe eliminatorii de aptitudini ce se vor desfasura in urmatoarea ordine: a) evaluarea
psihologica; b) evaluarea nivelului pregatirii fizice; c) examinare medicala. La fiecare proba
eliminatorie participa numai candidatii care au fost declarati „admis” la proba anterioara.
Candidatii declarati „apt” si „admis” in urma desfasurarii tuturor probelor de aptitudini pot
participa la concursul pentru ocuparea postului vacant, care consta in parcurgerea unei probe
teoretice si a unei probe practice.
Informatii suplimentare privind conditiile generale si specifice pentru ocuparea postului,
continutul dosarului de inscriere, locul, data si ora desfasurarii probelor eliminatorii de aptitudini,
baremele de promovare a acestora, tematica precum si data concursului se pot obtine la sediul UM
01766 Bucuresti, sos. Oltenitei nr. 219, sector 4 si pe site-ul: www.forter.ro. Persoana de contact
Sarghe Cristian, tel.: 021.332.28.95/97, int. 110.
REPUBLICARE
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ZALAU (JUDETUL SALAJ) scoate la CONCURS in conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completarile si modificarile ulterioare, un post cu norma intreaga de medic in specialitatea Obstetrica-ginecologie la Sectia Obstetrica-ginecologie.
La concurs se pot prezenta medici cu drept de libera practica, specialisti sau primari
confirmati in specialitatea respectiva, rezidenti aflati in ultimul an de pregatire in specialitatea in
care se publica postul.
Dosarul de inscriere la concurs va cuprinde urmatoarele acte:
a) cerere in care se mentioneaza postul pentru care doreste sa concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licenta si certificatul de specialist sau primar pentru medici,
medici dentisti, farmacisti, respectiv adeverinta de confirmare in gradul profesional pentru biologi,
biochimisti sau chimisti;
c) copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul in curs;
d) dovada/inscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una din sanctiunile prevazute la
art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau
e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile
ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic
pentru exercitarea activitatii pentru postul pentru care candideaza;
h) chitanta de plata a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate in termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevazute la lit. d), f) si g) sunt valabile trei luni si se depun la dosar in termen
de valabilitate.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist in specialitatea postului.
Inscrierile la concurs se fac la sediul unitatii, in termen de 15 zile calendaristice de la
aparitia acestui anunt, iar concursul se organizeaza in perioada cuprinsa intre 31 si 90 de zile de la
publicarea in „Viata medicala”.
Relatii suplimentare se pot obtine la Serviciul RUNOS, tel.: 0260.61.69.20 sau
0752.269.700, int. 112.

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA RESITA (JUDETUL CARAS-SEVERIN) scoate la CONCURS in conformitate cu prevederile Ord. m.s.p. nr. 1.406/2006, coroborat cu prevederile art. 184 din Legea nr. 95/2006, urmatoarele functii:

 • sef Sectia Medicina interna II;
 • sef Sectia Chirurgie generala;
 • sef Sectia Oftalmologie;
 • sef Sectia Diabet zaharat, nutritie si boli metabolice;
 • sef Sectia Oncologie medicala;
 • sef Sectia Boli infectioase;
 • sef Serviciu Supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale;
 • sef Serviciu Medicina legala.

Dosarul de inscriere la concurs va cuprinde urmatoarele acte:
a) cerere in care se mentioneaza functia pentru care doreste sa candideze;
b) copie xerox de pe diploma de studii;
c) adeverinta din care sa reiasa confirmarea in gradul profesional;
d) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in Anexa nr. 2 la normele
mentionate;
e) declaratie pe propria raspundere a candidatului, din care sa rezulte ca nu a fost condamnat
penal pentru fapte ce-l fac incompatibil cu functia pentru care doreste sa concureze;
f) declaratie pe propria raspundere a candidatului, din care sa rezulte ca nu se afla in stare de
incompatibilitate;
g) certificat privind starea de sanatate;
h) dovada/adeverinta din care sa rezulte ca in ultimii 2 ani nu a fost sanctionat de
conducerea unitatilor in care si-a desfasurat activitatea sau de Colegiul Medicilor din Romania;
i) copie xerox a autorizatiei de libera practica sau a certificatului de membru al Colegiului
Medicilor din Romania;
j) copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste confirmarea in
specialitate si vechimea in specialitate;
k) un proiect de management privind evolutia viitoare a sectiei/serviciului;
l) chitanta de plata a taxei de concurs.
Taxa de concurs este de 150 de lei si se va achita la casieria spitalului.
La concurs se pot prezenta medici cu o vechime de cel putin 5 ani in specialitatea postului,
specialitate pe care o practica in mod curent si in care sunt confirmati prin ordin al m.s.p. (vechimea
in specialitate decurge de la data confirmarii si incadrarii ca specialist).
Persoanele sanctionate in ultimii 2 ani de unitatile la care au fost angajate sau de Colegiul
Medicilor din Romania, precum si cele carora le-a incetat contractul de administrare in conditiile
stabilite la art. 5, lit. b), c) sau d) nu pot participa la concurs.
Concursul sau examenul va consta in urmatoarele probe: interviu – sustinerea proiectului de
management, proba scrisa, proba clinica sau practica.
Proba scrisa a concursului se sustine dupa subiecte din Legea nr. 95/2006 privind reforma in
domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare si legislatia secundara aferenta.
Proba clinica sau proba practica se sustine pe baza metodologiei stabilite pentru obtinerea
titlului de medic specialist.
Inscrierile la concurs se fac la sediul unitatii, in termen de 15 zile de la aparitia acestui
anunt, iar concursul se organizeaza in termen de minimum 30 de zile si maximum 90 de zile de la
publicarea in „Viata medicala”.
Relatii suplimentare se pot obtine la Serviciul RUNOS, tel.: 0255.22.78.30.

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA RESITA (JUDETUL CARAS-SEVERIN) scoate la CONCURS in conformitate cu prevederile Ord. m.s.p. nr. 1.406/2006, coroborat cu prevederile art. 184 din Legea nr. 95/2006 si cu prevederile Ord. m.s.p. nr. 1.706/2007, functia de sef UPU-SMURD.
Dosarul de inscriere la concurs va cuprinde urmatoarele acte:
a) cerere in care se mentioneaza functia pentru care candidatii doresc sa concureze;
b) copie xerox de pe diploma de studii;
c) adeverinta din care sa reiasa confirmarea in gradul profesional;
d) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in Anexa la Ord. m.s.p. nr.
1.406/2006;
e) declaratie pe propria raspundere a candidatului, din care sa rezulte ca nu a fost condamnat
penal pentru fapte care il fac incompatibil cu functia pentru ocuparea careia doreste sa candideze;
f) declaratie pe propria raspundere a candidatului, din care sa rezulte ca nu se afla in stare de
incompatibilitate;
g) certificat privind starea de sanatate tip A5;
h) dovada/adeverinta din care sa rezulte ca in ultimii 5 ani nu a fost sanctionat de
conducerea unitatilor in care si-a desfasurat activitatea sau de Colegiul Medicilor din Romania;
i) copie xerox de pe certificatul de membru al Colegiului Medicilor din Romania;
j) copie xerox de pe carnetul de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste confirmarea
in specialitate si vechimea in specialitate;
k) un proiect de management privind evolutia viitoare a unitatii/compartimentului;
l) chitanta de plata a taxei de concurs.
Taxa de concurs este de 150 de lei si se va achita la casieria spitalului.
Pentru functia de medic sef UPU la concurs se pot prezenta medici cu specialitatea Medicina
de urgenta, cu grad de medic specialist sau primar, cu experienta minima de lucru de 3 ani fara
intrerupere in cadrul unei UPU.
Concursul va consta in urmatoarele probe: interviu – sustinerea proiectului de management,
proba scrisa, proba clinica sau practica.
Proba scrisa a concursului se sustine dupa intrebari cu subiecte din Legea nr. 95/2006
privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare si legislatia
secundara aferenta specialitatii sectiei.
Proba clinica sau proba practica se sustine pe baza metodologiei stabilite pentru obtinerea
titlului de medic primar.
Inscrierile la concurs se fac la sediul unitatii, in termen de 15 zile de la aparitia acestui
anunt, iar concursul se organizeaza in termen de minimum 30 de zile si maximum 90 de zile de la
publicarea in „Viata medicala”.
Relatii suplimentare se pot obtine la Serviciul RUNOS, tel.: 0255.22.78.30.

SPITALUL ORASENESC TANDAREI (JUDETUL IALOMITA) scoate la CONCURS in conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completarile si modificarile ulterioare,
urmatoarele posturi:

 • un post cu norma intreaga de medic specialist confirmat in specialitatea Medicina interna la Compartimentul Medicina interna;
 • un post cu norma intreaga de medic specialist confirmat in specialitatea Pediatrie la Compartimentul Pediatrie;
 • un post cu norma intreaga de medic specialist confirmat in specialitatea Chirurgie generala la Compartimentul Chirurgie;
 • un post cu norma intreaga de medic specialist confirmat in specialitatea Radiologie-imagistica medicala pentru Laboratorul de Radiologie si imagistica medicala;
 • un post cu norma intreaga de medic specialist confirmat in specialitatea Oftalmologie la Cabinetul de Oftalmologie din Ambulatoriul clinic de specialitate;
 • un post cu norma intreaga de medic specialist confirmat in specialitatea Obstetrica-ginecologie la Cabinetul de Obstetrica-ginecologie din Ambulatoriul clinic de specialitate;
 • un post cu norma intreaga de medic specialist confirmat in specialitatea Medicina de urgenta la CPU;
 • un post cu norma intreaga de medic specialist confirmat in specialitatea ATI la Compartimentul ATI;
 • un post cu jumatate de norma de medic specialist confirmat in specialitatea Epidemiologie la Compartimentul CPIAAM.

Dosarul de inscriere la concurs va cuprinde urmatoarele acte:
a) cerere in care se mentioneaza postul pentru care doreste sa concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licenta si certificatul de specialist sau primar pentru medici,
medici dentisti, farmacisti, respectiv adeverinta de confirmare in gradul profesional pentru biologi,
biochimisti sau chimisti;
c) copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul in curs;
d) dovada/inscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una din sanctiunile prevazute la
art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau
e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile
ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic
pentru exercitarea activitatii pentru postul pentru care candideaza;
h) chitanta de plata a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate in termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevazute la lit. d), f) si g) sunt valabile trei luni si se depun la dosar in termen
de valabilitate.
Inscrierile la concurs se fac la sediul unitatii, Biroul RUNOS, in termen de 15 zile
calendaristice de la aparitia acestui anunt, iar concursul se organizeaza in perioada cuprinsa intre 31
si 90 de zile de la publicarea in „Viata medicala”.
Tematica, bibliofrafia de concurs si relatii suplimentare se pot obtine la Biroul RUNOS, tel.:
0243.27.07.00.

REPUBLICARE
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA-TURNU SEVERIN (JUDETUL MEHEDINTI) scoate la CONCURS in conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completarile si modificarile ulterioare, un post cu norma intreaga de medic in specialitatea Cardiologie la Sectia Cardiologie.

La concurs se pot prezenta medici cu drept de libera practica, specialisti sau primari
confirmati in specialitatea respectiva, rezidenti aflati in ultimul an de pregatire in specialitatea in
care se publica postul.
Dosarul de inscriere la concurs va cuprinde urmatoarele acte:
a) cerere in care se mentioneaza postul pentru care doreste sa concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licenta si certificatul de specialist sau primar pentru medici,
medici dentisti, farmacisti, respectiv adeverinta de confirmare in gradul profesional pentru biologi,
biochimisti sau chimisti;
c) copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul in curs;
d) dovada/inscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una din sanctiunile prevazute la
art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau
e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile
ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic
pentru exercitarea activitatii pentru postul pentru care candideaza;
h) chitanta de plata a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate in termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei si se achita la casieria spitalului.
Documentele prevazute la lit. d), f) si g) sunt valabile trei luni si se depun la dosar in termen
de valabilitate.
Conditiile oferite si tematica de concurs sunt prezentate pe site-ul spitalului:
www.spitjudseverin.ro
Inscrierile la concurs se fac la sediul unitatii, in termen de 15 zile calendaristice de la
aparitia acestui anunt, iar concursul se organizeaza in perioada cuprinsa intre 31 si 90 de zile de la
publicarea in „Viata medicala”.
Relatii suplimentare se pot obtine la Serviciul RUNOS, tel.: 0252.31.37.51, int. 105.

SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ARAD scoate la CONCURS in conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completarile si modificarile ulterioare,
urmatoarele posturi:

 • un post cu norma intreaga de farmacist primar confirmat in specialitatea Farmacie generala la Farmacia spitalului;
 • un post cu norma intreaga de farmacist cu drept de libera practica la Farmacia spitalului.

Dosarul de inscriere la concurs va cuprinde urmatoarele acte:
a) cerere in care se mentioneaza postul pentru care doreste sa concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licenta si certificatul de specialist sau primar pentru medici,
medici dentisti, farmacisti, respectiv adeverinta de confirmare in gradul profesional pentru biologi,
biochimisti sau chimisti;
c) copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul in curs;
d) dovada/inscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una din sanctiunile prevazute la
art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau
e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile
ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic
pentru exercitarea activitatii pentru postul pentru care candideaza;
h) chitanta de plata a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate in termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei si se achita la casieria spitalului (orar casierie: luni-joi:
8,00-11,00 si 13,30-15,00; vineri: 8,00-10,00 si 13,30-15,00; in ultima zi lucratoare din luna
programul este de la 8,00-9,30).
Documentele prevazute la lit. d), f) si g) sunt valabile trei luni si se depun la dosar in termen
de valabilitate.
Tematica de concurs va fi afisata pe site-ul unitatii.
Inscrierile la concurs se fac la sediul spitalului, Serviciul RUNOS, in termen de 15 zile
calendaristice de la aparitia acestui anunt, iar concursul se organizeaza in perioada cuprinsa intre 31
si 90 de zile de la publicarea in „Viata medicala”.
Relatii suplimentare se pot obtine la Serviciul RUNOS, str. Andrenyi Karoly nr. 2-4, tel.:
0357.40.72.00, int. 277.\

SPITALUL DE PSIHIATRIE MURGENI (JUDETUL VASLUI) scoate la CONCURS in conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completarile si modificarile ulterioare, un
post cu norma intreaga de medic specialist confirmat in specialitatea Psihiatrie la Sectia Psihiatrie cronici.

Dosarul de inscriere la concurs va cuprinde urmatoarele acte:
a) cerere in care se mentioneaza postul pentru care doreste sa concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licenta si certificatul de specialist sau primar pentru medici,
medici dentisti, farmacisti, respectiv adeverinta de confirmare in gradul profesional pentru biologi,
biochimisti sau chimisti;
c) copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul in curs;
d) dovada/inscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una din sanctiunile prevazute la
art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau
e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile
ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic
pentru exercitarea activitatii pentru postul pentru care candideaza;
h) chitanta de plata a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate in termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei si se achita la casieria spitalului.
Documentele prevazute la lit. d), f) si g) sunt valabile trei luni si se depun la dosar in termen
de valabilitate.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist in specialitatea postului,
postata pe site-ul MS.
Inscrierile la concurs se fac la sediul unitatii, str. Eugen Mitrofan nr. 1, in termen de 15 zile
calendaristice de la aparitia acestui anunt, iar concursul se organizeaza in perioada cuprinsa intre 31
si 90 de zile de la publicarea in „Viata medicala”.
Relatii suplimentare se pot obtine la Serviciul RUNOS, tel.: 0235.42.60.88, int. 113.

REPUBLICARE
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TARGOVISTE (JUDETUL DAMBOVITA) scoate la CONCURS in conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completarile si modificarile ulterioare, uun post cu norma intreaga de medic in specialitatea Pediatrie la Sectia Pediatrie – Compartimentul Terapie acuta.

La concurs se pot prezenta medici cu drept de libera practica, specialisti sau primari
confirmati in specialitatea respectiva, rezidenti aflati in ultimul an de pregatire in specialitatea in
care se publica postul.
Dosarul de inscriere la concurs va cuprinde urmatoarele acte:
a) cerere in care se mentioneaza postul pentru care doreste sa concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licenta si certificatul de specialist sau primar pentru medici,
medici dentisti, farmacisti, respectiv adeverinta de confirmare in gradul profesional pentru biologi,
biochimisti sau chimisti;
c) copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul in curs;
d) dovada/inscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una din sanctiunile prevazute la
art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau
e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile
ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic
pentru exercitarea activitatii pentru postul pentru care candideaza;
h) chitanta de plata a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate in termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei si se achita la sediul spitalului.
Documentele prevazute la lit. d), f) si g) sunt valabile trei luni si se depun la dosar in termen
de valabilitate.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist in specialitatea postului.
Inscrierile la concurs se fac la sediul unitatii, in termen de 15 zile calendaristice de la
aparitia acestui anunt, iar concursul se organizeaza in perioada cuprinsa intre 31 si 90 de zile de la
publicarea in „Viata medicala”.
Relatii suplimentare se pot obtine la Serviciul RUNOS, tel.: 0245.63.15.82, int. 1825.

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TARGOVISTE (JUDETUL DAMBOVITA) scoate la CONCURS in conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completarile si modificarile ulterioare, urmatoarele posturi:

 • un post cu norma intreaga de medic specialist confirmat in specialitatea Medicina interna la Sectia Medicina interna I;
 • un post cu norma intreaga de medic rezident ultimul an confirmat in specialitatea Recuperare, medicina fizica si balneologie/Medicina fizica si de reabilitare la Sectia Medicina
  fizica, recuperare si balneologie;
 • un post cu norma intreaga de medic rezident ultimul an confirmat in specialitatea Obstetrica-ginecologie la Sectia Obstetrica-ginecologie II;
 • un post cu norma intreaga de medic specialist confirmat in specialitatea Nefrologie la Sectia Medicina interna I – Compartimentul Nefrologie;
 • un post cu norma intreaga de medic specialist confirmat in specialitatea Cardiologie la Sectia Cardiologie.

Dosarul de inscriere la concurs va cuprinde urmatoarele acte:
a) cerere in care se mentioneaza postul pentru care doreste sa concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licenta si certificatul de specialist sau primar pentru medici,
medici dentisti, farmacisti, respectiv adeverinta de confirmare in gradul profesional pentru biologi,
biochimisti sau chimisti;
c) copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul in curs;
d) dovada/inscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una din sanctiunile prevazute la
art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau
e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile
ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic
pentru exercitarea activitatii pentru postul pentru care candideaza;
h) chitanta de plata a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate in termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei si se achita la sediul spitalului.
Documentele prevazute la lit. d), f) si g) sunt valabile trei luni si se depun la dosar in termen
de valabilitate.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist in specialitatea postului.
Inscrierile la concurs se fac la sediul unitatii, in termen de 15 zile calendaristice de la
aparitia acestui anunt, iar concursul se organizeaza in perioada cuprinsa intre 31 si 90 de zile de la
publicarea in „Viata medicala”.
Relatii suplimentare se pot obtine la Serviciul RUNOS, tel.: 0245.63.15.82, int. 1825.

REPUBLICARE
SPITALUL ORASENESC TG. BUJOR (JUDETUL GALATI) scoate la CONCURS in conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completarile si modificarile ulterioare,
urmatoarele posturi:

 • un post cu norma intreaga de medic in specialitatea Chirurgie generala la Compartimentul Chirurgie generala;
 • un post cu norma intreaga de medic in specialitatea ATI la Compartimentul Chirurgie generala;
 • un post cu norma intreaga de medic in specialitatea Medicina interna la Compartimentul Medicina interna;
 • un post cu norma intreaga de medic in specialitatea Medicina de laborator pentru Laboratorul de Analize medicale.

La concurs se pot prezenta medici cu drept de libera practica, specialisti sau primari
confirmati in specialitatea respectiva, rezidenti aflati in ultimul an de pregatire in specialitatea in
care se publica postul.
Dosarul de inscriere la concurs va cuprinde urmatoarele acte:
a) cerere in care se mentioneaza postul pentru care doreste sa concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licenta si certificatul de specialist sau primar pentru medici,
medici dentisti, farmacisti, respectiv adeverinta de confirmare in gradul profesional pentru biologi,
biochimisti sau chimisti;
c) copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul in curs;
d) dovada/inscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una din sanctiunile prevazute la
art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau
e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile
ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic
pentru exercitarea activitatii pentru postul pentru care candideaza;
h) chitanta de plata a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate in termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei si se achita la sediul spitalului la data depunerii dosarului.
Documentele prevazute la lit. d), f) si g) sunt valabile trei luni si se depun la dosar in termen
de valabilitate.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist in specialitatea postului.
Inscrierile la concurs se fac la sediul unitatii, str. E. Grigorescu nr. 97, in termen de 15 zile
calendaristice de la aparitia acestui anunt, iar concursul se organizeaza in perioada cuprinsa intre 31
si 90 de zile de la publicarea in „Viata medicala”.
Relatii suplimentare se pot obtine la Biroul Resurse Umane, tel.: 0236.34.05.77, int. 16.

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA (JUDETUL ALBA) scoate la CONCURS in conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completarile si modificarile ulterioare,
urmatoarele posturi:

 • un post cu norma intreaga de medic specialist confirmat in specialitatea Cardiologie la Sectia Cardiologie;
 • un post cu norma intreaga de medic specialist confirmat in specialitatea Nefrologie la Compartimentul Nefrologie.

Dosarul de inscriere la concurs va cuprinde urmatoarele acte:
a) cerere in care se mentioneaza postul pentru care doreste sa concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licenta si certificatul de specialist sau primar pentru medici,
medici dentisti, farmacisti, respectiv adeverinta de confirmare in gradul profesional pentru biologi,
biochimisti sau chimisti;
c) copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul in curs;
d) dovada/inscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una din sanctiunile prevazute la
art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau
e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile
ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic
pentru exercitarea activitatii pentru postul pentru care candideaza;
h) chitanta de plata a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate in termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Copiile actelor prevazute mai sus vor fi insotite de documentele originale, care se vor
certifica in conformitate cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs, sau in copii
legalizate. Documentele prevazute la lit. d), f) si g) sunt valabile trei luni si se depun la dosar in
termen de valabilitate.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist in specialitatea postului.
Inscrierile la concurs se fac la sediul unitatii, in termen de 15 zile calendaristice de la
aparitia acestui anunt, iar concursul se organizeaza in perioada cuprinsa intre 31 si 90 de zile de la
publicarea in „Viata medicala”.

REPUBLICARE
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA (JUDETUL ALBA) scoate la CONCURS in conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completarile si modificarile ulterioare,
urmatoarele posturi:

 • un post cu norma intreaga de medic in specialitatea Medicina de urgenta la UPU;
 • un post cu norma intreaga de medic in specialitatea Neurochirurgie la Compartimentul Neurochirurgie.

La concurs se pot prezenta medici cu drept de libera practica, specialisti sau primari
confirmati in specialitatea respectiva, rezidenti aflati in ultimul an de pregatire in specialitatea in
care se publica postul.
Dosarul de inscriere la concurs va cuprinde urmatoarele acte:
a) cerere in care se mentioneaza postul pentru care doreste sa concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licenta si certificatul de specialist sau primar pentru medici,
medici dentisti, farmacisti, respectiv adeverinta de confirmare in gradul profesional pentru biologi,
biochimisti sau chimisti;
c) copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul in curs;
d) dovada/inscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una din sanctiunile prevazute la
art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau
e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile
ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic
pentru exercitarea activitatii pentru postul pentru care candideaza;
h) chitanta de plata a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate in termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Copiile actelor prevazute mai sus vor fi insotite de documentele originale, care se vor
certifica in conformitate cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs, sau in copii
legalizate. Documentele prevazute la lit. d), f) si g) sunt valabile trei luni si se depun la dosar in
termen de valabilitate.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist in specialitatea postului.
Inscrierile la concurs se fac la sediul unitatii, in termen de 15 zile calendaristice de la
aparitia acestui anunt, iar concursul se organizeaza in perioada cuprinsa intre 31 si 90 de zile de la
publicarea in „Viata medicala”.

INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE „PROF. DR. I. M. GEORGESCU” IASI scoate la CONCURS in conformitate cu prevederile Ord. m.s.p. nr. 1.406/2006, coroborat cu prevederile art. 184 din Legea nr. 95/2006, functia de sef Sectia clinica Cardiologie.
Dosarul de inscriere la concurs va cuprinde urmatoarele acte:
a) cerere in care se mentioneaza functia pentru care doreste sa candideze;
b) copie xerox de pe diploma de studii;
c) adeverinta din care sa reiasa confirmarea in gradul profesional;
d) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in Anexa nr. 2 la normele
mentionate;
e) declaratie pe propria raspundere a candidatului, din care sa rezulte ca nu a fost condamnat
penal pentru fapte ce-l fac incompatibil cu functia pentru care doreste sa concureze;
f) declaratie pe propria raspundere a candidatului, din care sa rezulte ca nu se afla in stare de
incompatibilitate;
g) certificat privind starea de sanatate;
h) dovada/adeverinta din care sa rezulte ca in ultimii 2 ani nu a fost sanctionat de
conducerea unitatilor in care si-a desfasurat activitatea sau de Colegiul Medicilor din Romania;
i) copie xerox a autorizatiei de libera practica sau a certificatului de membru al Colegiului
Medicilor din Romania;
j) copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste confirmarea in
specialitate si vechimea in specialitate;
k) un proiect de management privind evolutia viitoare a sectiei;
l) chitanta de plata a taxei de concurs.
Taxa de concurs este de 150 de lei si se va achita la casieria institutiei.
In sectiile clinice functia de sef de sectie/laborator/serviciu se ocupa de catre un cadru
didactic universitar medical.
La concurs se pot prezenta medici cu o vechime de cel putin 5 ani in specialitatea postului,
specialitate pe care o practica in mod curent si in care sunt confirmati prin ordin al m.s.p. (vechimea
in specialitate decurge de la data confirmarii si incadrarii ca medic specialist).
Persoanele sanctionate in ultimii 2 ani de unitatile la care au fost angajate sau de Colegiul
Medicilor din Romania, precum si cele carora le-a incetat contractul de administrare in conditiile
stabilite la art. 5, lit. b), c) sau d) nu pot participa la concurs.
Concursul sau examenul va consta in urmatoarele probe: interviu – sustinerea proiectului de
management, proba scrisa, proba clinica sau practica.
Tematica de concurs si bibliografia sunt cele pentru examenul de medic specialist in
specialitatea postului si se vor afisa la sediul unitatii.
Proba scrisa a concursului se sustine dupa subiecte din Legea nr. 95/2006 privind reforma in
domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare si legislatia secundara aferenta.
Proba clinica sau proba practica se sustine pe baza metodologiei stabilite pentru obtinerea
titlului de medic specialist.
Inscrierile la concurs se fac la sediul unitatii, bd. Carol I nr. 50, et. VI, Biroul RUNOS, in
termen de 15 zile de la aparitia acestui anunt, iar concursul se organizeaza in termen de minimum
30 de zile si maximum 90 de zile de la publicarea in „Viata medicala”.
Relatii suplimentare se pot obtine la Biroul RUNOS, tel.: 0232.21.18.34, int. 110.

CENTRUL FARMACEUTIC ZONAL SEBES-ALBA scoate la CONCURS in conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completarile si modificarile ulterioare, un
post cu norma intreaga de farmacist primar confirmat in specialitatea Farmacie generala la Sectia Depozitare medicamente si materiale sanitare – microstructura Sef sectie.
Dosarul de inscriere la concurs va cuprinde urmatoarele acte:
a) cerere in care se mentioneaza postul pentru care doreste sa concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licenta si certificatul de specialist sau primar pentru medici,
medici dentisti, farmacisti, respectiv adeverinta de confirmare in gradul profesional pentru biologi,
biochimisti sau chimisti;
c) copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul in curs;
d) dovada/inscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una din sanctiunile prevazute la
art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau
e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile
ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic
pentru exercitarea activitatii pentru postul pentru care candideaza;
h) chitanta de plata a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate in termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevazute la lit. d), f) si g) sunt valabile trei luni si se depun la dosar in termen
de valabilitate.
Tematica si bibliografia de concurs sunt afisate la sediul unitatii si pe site-ul:
www.directiamedicalamapn.ro, sectiunea UTILE – Posturi vacante si pot fi ridicate si de la sediul
institutiei odata cu depunerea dosarului de concurs.
Inscrierile la concurs se fac la sediul unitatii, in termen de 15 zile calendaristice de la
aparitia acestui anunt, iar concursul se organizeaza in perioada cuprinsa intre 31 si 90 de zile de la
publicarea in „Viata medicala”.
Relatii suplimentare se pot obtine la tel.: 0258.73.19.05, int. 104, mobil: 0755.039.885.

SPITALUL DE URGENTA TG. CARBUNESTI (JUDETUL GORJ) scoate la CONCURS in conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completarile si modificarile ulterioare,
urmatoarele posturi:

 • un post cu norma intreaga de medic specialist confirmat in specialitatea Medicina de urgenta la Compartimentul Primiri Urgente;
 • un post cu norma intreaga de medic specialist confirmat in specialitatea Cardiologie la Sectia Cardiologie;
 • un post cu norma intreaga de medic specialist confirmat in specialitatea Pediatrie la Sectia Pediatrie;
 • un post cu norma intreaga de medic rezident ultimul an confirmat in specialitatea Cardiologie la Sectia Cardiologie;
 • un post cu norma intreaga de medic rezident ultimul an confirmat in specialitatea Neonatologie la Compartimentul Neonatologie;
 • un post cu norma intreaga de medic rezident ultimul an confirmat in specialitatea ATI la Sectia ATI;
 • un post cu norma intreaga de medic rezident ultimul an confirmat in specialitatea Nefrologie la Compartimentul Nefrologie.

Dosarul de inscriere la concurs va cuprinde urmatoarele acte:
a) cerere in care se mentioneaza postul pentru care doreste sa concureze;
b) original si copie xerox de pe diploma de licenta si certificatul de specialist sau primar
pentru medici, medici dentisti, farmacisti, respectiv adeverinta de confirmare in gradul profesional
pentru biologi, biochimisti sau chimisti;
c) copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul in curs;
d) dovada/inscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una din sanctiunile prevazute la
art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau
e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile
ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic
pentru exercitarea activitatii pentru postul pentru care candideaza;
h) chitanta de plata a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate in termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei si se achita la casieria spitalului.
Documentele prevazute la lit. d), f) si g) sunt valabile trei luni si se depun la dosar in termen
de valabilitate.
Tematica de concurs si bibliografia vor fi afisate la sediul unitatii. Concursul va consta din
doua probe: proba scrisa si proba clinica/practica.
Cererile de inscriere se vor depune la Secretariatul spitalului, iar dosarul de inscriere la
concurs se fac la Biroul RUNOS, in termen de 15 zile calendaristice de la aparitia acestui anunt, iar
concursul se organizeaza in perioada cuprinsa intre 31 si 90 de zile de la publicarea in „Viata
medicala”.
Relatii suplimentare se pot obtine la Biroul RUNOS, tel.: 0253.37.81.65.

SPITALUL CLINIC CF CONSTANTA scoate la CONCURS in conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completarile si modificarile ulterioare, un
post cu norma intreaga de medic specialist confirmat in specialitatea ORL la Cabinetul de ORL din cadrul Ambulatoriului de specialitate.
Dosarul de inscriere la concurs va cuprinde urmatoarele acte:
a) cerere in care se mentioneaza postul pentru care doreste sa concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licenta si certificatul de specialist sau primar pentru medici,
medici dentisti, farmacisti, respectiv adeverinta de confirmare in gradul profesional pentru biologi,
biochimisti sau chimisti;
c) copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul in curs;
d) dovada/inscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una din sanctiunile prevazute la
art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau
e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile
ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic
pentru exercitarea activitatii pentru postul pentru care candideaza;
h) chitanta de plata a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate in termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevazute la lit. d), f) si g) sunt valabile trei luni si se depun la dosar in termen
de valabilitate.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist in specialitatea postului.
Inscrierile la concurs se fac la sediul unitatii, in termen de 15 zile calendaristice de la
aparitia acestui anunt, iar concursul se organizeaza in perioada cuprinsa intre 31 si 90 de zile de la
publicarea in „Viata medicala”.

SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ILFOV scoate la CONCURS in conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completarile si modificarile ulterioare, un
post cu norma intreaga de medic specialist confirmat in specialitatea Pneumologie la Dispensarul TBC Buftea din cadrul spitalului.
Dosarul de inscriere la concurs va cuprinde urmatoarele acte:
a) cerere in care se mentioneaza postul pentru care doreste sa concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licenta si certificatul de specialist sau primar pentru medici,
medici dentisti, farmacisti, respectiv adeverinta de confirmare in gradul profesional pentru biologi,
biochimisti sau chimisti;
c) copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul in curs;
d) dovada/inscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una din sanctiunile prevazute la
art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau
e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile
ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic
pentru exercitarea activitatii pentru postul pentru care candideaza;
h) chitanta de plata a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate in termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevazute la lit. d), f) si g) sunt valabile trei luni si se depun la dosar in termen
de valabilitate.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist in specialitatea postului.
Inscrierile la concurs se fac la sediul unitatii, in termen de 15 zile calendaristice de la
aparitia acestui anunt, iar concursul se organizeaza in perioada cuprinsa intre 31 si 90 de zile de la
publicarea in „Viata medicala”.

Share.

1 Comment

 1. Pingback: Ultimele posturi pentru cadrele medicale scoase la concurs in tara • VoxMedical | Viata si sanatate

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.