Posturi vacante scoase la concurs in unitatile sanitare publice

1

Ministerul Sanatatii a publicat lista cu posturi vacante care sunt scoas la concurs in unitatile sanitare publice, astfel:

Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca scoate la concurs:

Un post cu norma intreaga de medic specialist confirmat in specialitatea Neurologie la Compartimentul Neurologie.
Dosarul de inscriere la concurs va cuprinde urmatoarele acte:

 1. cerere in care se mentioneaza postul pentru care doreste sa concureze;
 2. copie xerox de pe diploma de licenta si certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentisti, farmacisti, respectiv adeverinta de confirmare in gradul profesional pentru biologi,
  biochimisti sau chimisti;
 3. copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul in curs;
 4. dovada/inscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una din sanctiunile prevazute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile ulterioare;
 5. acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in Anexa nr. 3 la ordin;
 6. cazierul judiciar;
 7. certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii pentru postul pentru care candideaza;
 8. chitanta de plata a taxei de concurs;
 9. copia actului de identitate in termen de valabilitate.

Taxa de concurs este de 150 de lei.

Documentele prevazute la lit. d), f) si g) sunt valabile trei luni si se depun la dosar in termen de valabilitate.

Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist in specialitatea postului.
Inscrierile la concurs se fac la sediul unitatii, in termen de 15 zile calendaristice de la aparitia acestui anunt, iar concursul se organizeaza in perioada cuprinsa intre 31 si 90 de zile de la
publicarea in „Viata medicala”.

Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara, scoate la concurs:

In conformitate cu prevederile Ord. m.s.p. nr. 1.406/2006, coroborat cu prevederile art. 184 din Legea nr. 95/2006, urmatoarele functii:

 • sef Sectia clinica Neonatologie;
 • sef Serviciul Anatomie patologica II.

Dosarul de inscriere la concurs va cuprinde urmatoarele acte:

 1. cerere in care se mentioneaza functia pentru care doreste sa candideze;
 2. copie xerox de pe diploma de studii;
 3. adeverinta din care sa reiasa confirmarea in gradul profesional;
 4. acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in Anexa nr. 2 la normele mentionate;
 5. declaratie pe propria raspundere a candidatului, din care sa rezulte ca nu a fost condamnat penal pentru fapte ce-l fac incompatibil cu functia pentru care doreste sa concureze;
 6. declaratie pe propria raspundere a candidatului, din care sa rezulte ca nu se afla in stare de incompatibilitate;
 7. certificat privind starea de sanatate;
 8. dovada/adeverinta din care sa rezulte ca in ultimii 2 ani nu a fost sanctionat de conducerea unitatilor in care si-a desfasurat activitatea sau de Colegiul Medicilor din Romania;
 9. copie xerox a autorizatiei de libera practica sau a certificatului de membru al Colegiului Medicilor din Romania;
 10. copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste confirmarea in specialitate si vechimea in specialitate;
 11. un proiect de management privind evolutia viitoare a sectiei/serviciului;
 12. chitanta de plata a taxei de concurs.

Taxa de concurs este de 150 de lei si se va depune in contul: RO04TREZ62121F330800XXXX deschis la Trezoreria Timisoara.
In sectiile clinice functia de sef de sectie/laborator/serviciu se ocupa de catre un cadru didactic universitar medical.
La concurs se pot prezenta medici cu o vechime de cel putin 5 ani in specialitatea postului, specialitate pe care o practica in mod curent si in care sunt confirmati prin ordin al m.s.p. (vechimea
in specialitate decurge de la data confirmarii si incadrarii ca medic specialist).
Persoanele sanctionate in ultimii 2 ani de unitatile la care au fost angajate sau de Colegiul Medicilor din Romania, precum si cele carora le-a incetat contractul de administrare in conditiile
stabilite la art. 5, lit. b), c) sau d) nu pot participa la concurs.

Concursul sau examenul va consta in urmatoarele probe: interviu – sustinerea proiectului de management, proba scrisa, proba clinica sau practica.

Proba scrisa a concursului se sustine dupa subiecte din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare si legislatia secundara aferenta.
Proba clinica sau proba practica se sustine pe baza metodologiei stabilite pentru obtinerea titlului de medic specialist.
Inscrierile la concurs se fac la sediul unitatii, str. Hector nr. 1, in termen de 15 zile de la aparitia acestui anunt, iar concursul se organizeaza dupa 30 de zile de la publicarea in „Viata
medicala”.

Mai multe posturi scoase la concurs in unitatile sanitare publice, aici: Posturi vacante

Share.